Aktualności

ZT Bogusławice II turnus zaprzęgowy odwołany

1 sierpnia 2016 · Kategoria: ZT Klacze, · Rasa: ,,,,

Z przy­kro­ścią infor­mu­je­my, że ze wzglę­du na nie­wy­star­cza­ją­cą licz­bę zgło­szo­nych kla­czy, odwo­ła­ny zosta­je II tur­nus zaprzę­go­wy w Zakładzie Treningowym w Bogusławicach. Trening zapla­no­wa­ny był na okres 8 sierp­nia – 6 – 7 paź­dzier­ni­ka.
Zainteresowane oso­by prze­pra­sza­my za utrud­nie­nia.

Hodowca i Jeździec