Aktualności

Jesień – czas zimnokrwistych

1 września 2016 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże, · Rasa: ,

Jesień to gorą­cy okres dla wła­ści­cie­li ogie­rów zim­no­krwi­stych. Prawo wpi­su do księ­gi będzie moż­na uzy­skać pod­czas wystaw- sprze­da­ży zor­ga­ni­zo­wa­nych na tere­nie całe­go kra­ju. Na każ­dej wysta­wie oce­nie zosta­nie pod­da­nych od kil­ku do kil­ku­dzie­się­ciu ogie­rów ras zim­no­krwi­stych, a na dwóch aukcjach oce­nia­ne będą konie ardeń­skie. Zapraszamy do zapo­zna­nia się z tego­rocz­nym ter­mi­na­rzem aukcji:

terminy_aukcji2

A już nie­ba­wem pierw­sze emo­cje zwią­za­ne z Ogólnopolskim Czempionatem Ogierów ras Zimnokrwistych, któ­ry odbę­dzie się 10 wrze­śnia w Stadzie Ogierów w Kętrzynie.

Serdecznie zapra­sza­my!

IMGP8134

Hodowca i Jeździec