Aktualności

Historyczny sukces polskiej hodowli koni huculskich na V Międzynarodowym Czempionacie Koni Huculskich

5 września 2016 · Kategoria: Czempionaty, wystawy i pokazy, Powożenie, Ścieżki huculskie, Teraz Polskie Konie, Ujeżdżenie, · Rasa:

W dniach  2 – 4 wrze­śnia br. w SK Topolcianky na Słowacji mia­ła miej­sce kolej­na mię­dzy­na­ro­do­wa kon­fron­ta­cja koni hucul­skich z kra­jów zrze­szo­nych w Międzynarodowej Federacji Koni Huculskich (HIF). Ponad 70 koni z pię­ciu kra­jów (Polska, Węgry, Słowacja, Czechy, Austria) rywa­li­zo­wa­ło w oce­nie pły­to­wej i w kon­ku­ren­cjach użyt­ko­wych (ujeż­dże­nie, powo­że­nie zaprzę­ga­mi, ścież­ka hucul­ska).

W oce­nie pły­to­wej pol­skie konie wywal­czy­ły czem­pio­na­ty w pię­ciu kla­sach na sześć roz­gry­wa­nych oraz wice­czem­pio­na­ty w pię­ciu.

Zwycięzcy klas to:

  • Klacze 1 – 2 let­nich – OREWA (Wieśniak-Oktawia/Orzeł O) hodow­li i wła­sno­ści Andrzeja Pelca
  • Klacze 3 – 4 let­nich – ARALIA (Wieśniak – Azalia W/Ousor VIII-50) hodow­li Andrzeja Pelca, wła­sno­ści Wacława Kurowskiego;
  • Klacze 5‑letnie i star­sze – FURORA (Piaf-Fala/Sonet) hodow­li Wojciecha Krzyżaka, wła­sno­ści Mieczysława Janczyka;
  • Ogiery 1 – 2 let­nie PRYMUS (Czerchan-Prima‑O/Ważniak) hodow­li Stanisława Gajewskiego, wła­sno­ści Konrada Pelca;
  • Ogiery 3 – 4 let­nie – OUSOR FAKLYA (Ousor Vidra-Hroby Arany/Hroby Grad) hodow­li i wła­sno­ści Aggteleki Nemzeti Park z Węgier;
  • Ogiery 5‑letnie i star­sze WIEŚNIAK (Ważniak-Wibracja/Tuhaj-Bej) hodow­li Andrzeja Pelca, wła­sno­ści Rafała Dąbkowskiego.

Czempionem mło­dzie­żo­wym został wybra­ny ogie­rek PRYMUS, a Czempionem koni star­szych klacz FURORA, któ­rą pię­cio­oso­bo­wa mię­dzy­na­ro­do­wa komi­sja wybra­ła rów­nież Najlepszym Koniem Pokazu.

Sportową ścież­kę hucul­ską wygrał Łukasz Pupczyk dosia­da­ją­cy og. JUDYM (Len-Iliada/Prislop IX-81) hodow­li i wła­sno­ści SKH Gładyszów, będą­cej czę­ścią Kombinatu Rolnego Kietrz Sp. z o.o.

W kon­kur­sie ujeż­dże­nia dru­gie miej­sce wywal­czy­ła Anna Chojniak na og. OZI (Wikt-Oktawia/Sajgon) hodow­li Elżbiety Wałaszek, wła­sno­ści Czesława Grucy.

W trud­nych zawo­dach w powo­że­niu Stanisław Stasiowski, star­tu­ją­cy dwo­ma zaprzę­ga­mi, naj­lep­szy wynik osią­gnął w pró­bie mara­to­nu (3 miej­sce) parą Wiwien (Waluch-Noris/Proton) hodow­li Henryka Piotrowskiego, wła­sno­ści Marka Krajewskiego i Odessa‑W (Nefryt-Ona/Nokturn) hodow­li Bieszczadzkiego Parku Narodowego, wła­sno­ści Marka Krajewskiego.

Serdecznie gra­tu­lu­je­my wszyst­kim hodow­com i wła­ści­cie­lom.

Wyniki czem­pio­na­tu są dostęp­ne tutaj.

fot. Paulina Peckiel

Hodowca i Jeździec