Aktualności

Mistrzowskie pary w Bogusławicach

27 września 2016 · Kategoria: Powożenie, Teraz Polskie Konie, · Rasa:

Miło nam poin­for­mo­wać, iż na zakoń­czo­nych kil­ka dni temu XXXII Mistrzostwach Polski w Powożeniu Zaprzęgami Parokonnymi (MP-D2) roz­gry­wa­nych w bogu­sła­wic­kim Stadzie Ogierów (16-18 wrze­śnia 2016 r.) zło­ty medal wywal­czył Waldemar Kaczmarek repre­zen­tu­ją­cy klub SK Bielin, powo­żąc koń­mi: Cedroso DSP, Cybinka sp oraz Cyprian DSP.

Nagrodę spe­cjal­ną Prezesa Polskiego Związku Hodowców Koni dla naj­wy­żej skla­sy­fi­ko­wa­ne­go zawod­ni­ka, powo­żą­ce­go parą koni pol­skiej hodow­li otrzy­mał Rafał Wojtacha z klu­bu SLKS Książ – brą­zo­wy meda­li­sta Mistrzostw. Do tego suk­ce­su przy­czy­ni­ły się wała­chy rasy ślą­skiej: dwaj peł­ni bra­cia 9-letni EROS i 7-letni DIEGO (ex ERAZM) po ogie­rze Burgund od mat­ki Estonia po Dudek, hodow­li Mirosława Jarmuża oraz 10-letni RESPEKT (Jogurt – Renatka po Butanol), hodow­li SO Książ. Wszystkie konie sta­no­wią wła­sność zawod­ni­ka.

Trzymamy kciu­ki za dal­sze suk­ce­sy naszych mistrzow­skich koni!

fot. Paulina Peckiel

Print Friendly, PDF & Email
Hodowca i Jeździec