Aktualności

Polskie konie zaprzęgowe najlepsze na świecie!

13 września 2016 · Kategoria: Powożenie, Teraz Polskie Konie, · Rasa:

W minio­ny week­end, po raz dru­gi odby­ły się Mistrzostwa Świata Młodych Koni w Powożeniu. Jak w roku ubie­głym orga­ni­za­to­rem był Ośrodek przy zabyt­ko­wym Stadzie Ogierów w Mezohegyes na Węgrzech.

W tego­rocz­nej edy­cji udział wzię­ły 4 pol­skie konie, któ­ry­mi powo­zi­li – WeronikaBartłomiej Kwiatek. Ekipa prze­je­cha­ła 1000 km, aby dotrzeć na miej­sce zawo­dów, tuż przy gra­ni­cy z Rumunią, a po ubie­gło­rocz­nych suk­ce­sach, ape­tyt na meda­le Mistrzostw Świata był wca­le nie mniej­szy. Polskę repre­zen­to­wa­ły czte­ry konie rasy śląskiej- trzy ogie­ry i jed­na klacz. W każ­dej z trzech kate­go­rii wie­ko­wych Polska mia­ła swo­je­go repre­zen­tan­ta.

W kate­go­rii 5 – lat­ków, gdzie do rywa­li­za­cji sta­wi­ły się wszyst­kie zakwa­li­fi­ko­wa­ne konie – 10 – mogli­śmy oglą­dać Bartłomieja Kwiatka i klacz Rebelia śl (Hutor, Regencja/Bank) hod. SO Książ, wł. OHZ Kamieniec Ząbkowicki.

W kate­go­rii 6 – lat­ków, gdzie z pośród zakwa­li­fi­ko­wa­nych 31 koni mogli­śmy oglą­dać 8 naj­lep­szych, Polskę repre­zen­to­wa­li: Weronika Kwiatek i ogier Imbred śl (Pikolo, Izyda/Mundial) hod. Grzegorz Świątek, wł. Zawodniczki.

Kategoria 7-latków – naj­licz­niej­sza pod wzglę­dem zakwa­li­fi­ko­wa­nych koni na świe­cie – 59 - liczy­ła staw­kę 12 naj­lep­szych, w tym Weronikę Kwiatek i ogie­ra Epilog śl (Lokan, Egida/Nomen) hod. SO Książ, wł. Zawodniczki oraz Bartłomieja Kwiatka i ogie­ra Bazyli śl (Lokan, Bazylia/Palant) hod. SO Książ, wł. Grzegorz Świątek.

Wszystkie czte­ry konie prze­szły osta­tecz­ną selek­cję w posta­ci kwa­li­fi­ka­cji – zagry­wa­jąc się do ści­słe­go fina­łu, gdzie podzi­wia­li­śmy naj­lep­sze mło­de konie na świe­cie. Wspaniałe wystę­py zaowo­co­wa­ły kolej­nym histo­rycz­nym suk­ce­sem pol­skich zaprzę­gów – trze­ma meda­la­mi Międzynarodowej Federacji Jeździeckiej FEI! Młoda 5-letnia klacz Rebelia zdo­by­ła tytuł Vice Mistrzyni Świata zdo­by­wa­jąc bar­dzo dobre oce­ny m.in. za stęp czy przy­dat­ność do zaprzę­gu i per­spek­ty­wę. Ogier Imbred wraz z Weroniką Kwiatek – w kate­go­rii 6-latków w ści­słym fina­le zajął 5 miej­sce.

Kategoria 7- lat­ków oka­za­ła się naj­bar­dziej szczę­śli­wa. Dwaj syno­wie słyn­ne­go ogie­ra Lokan (Vice Mistrz Świata Pratoni del Vivaro 2010), sta­nę­li na podium II edy­cji Mistrzostw Świata Młodych Koni! Epilog, któ­rym powo­zi­ła Weronika Kwiatek został Vice Mistrzem Świata, a Bazyli pod lej­cą Bartłomieja Kwiatka został II Vice Mistrzem Świata. Oba konie otrzy­ma­ły wyso­kie noty za stęp, przy­dat­ność do zaprzę­gu oraz poziom wyszko­le­nia.

Wspaniałe suk­ce­sy pol­skich koni ślą­skich, powtó­rzo­ne dru­gi rok z rzę­du – obok naj­więk­szych hodow­li świa­ta takich jak: nie­miec­ka, holen­der­ska czy węgier­ska są wyjąt­ko­wym wyda­rze­niem, któ­re pie­czę­tu­je kie­ru­nek nada­ny hodow­li koni ślą­skich oraz współ­pra­cy z naj­lep­szy­mi zawod­ni­ka­mi na świe­cie – jak rodzeń­stwo Kwiatek.

fot. Kwiatek Team

Print Friendly, PDF & Email
Hodowca i Jeździec