Aktualności

Projekt polowej próby użytkowości ogierów

1 września 2016 · Kategoria: Sprawy hodowlane, · Rasa: ,,

W dniu 8 sierp­nia br. odby­ło się w Warszawie spo­tka­nie zespo­łu robo­cze­go powo­ła­ne­go przez Prezydium PZHK w celu prze­ana­li­zo­wa­nia wnio­sków ostat­nie­go Walnego Zjazdu Delegatów PZHK doty­czą­cych koni ras szla­chet­nych.

W spo­tka­niu zespo­łu kie­ro­wa­ne­go przez Wiceprezesa PZHK Tomasza Siergieja wzię­li udział hodow­cy koni ras szla­chet­nych – człon­ko­wie Zarządu PZHK oraz prze­wod­ni­czą­cy Komisji Ksiąg Stadnych koni ras: mało­pol­skiej, wiel­ko­pol­skiej i pol­ski koń szla­chet­ny pół­krwi.

Zespół posta­no­wił m. in., że opra­co­wa­ny przez komi­sje ksiąg stad­nych koni ras szla­chet­nych pro­jekt polo­wej pró­by użyt­ko­wo­ści ogie­rów powi­nien zostać pod­da­ny sze­ro­kim kon­sul­ta­cjom. W związ­ku z powyż­szym przed­sta­wia­my pro­jekt wraz z załącz­ni­ka­mi, z proś­bą o zgła­sza­nie uwag do dnia 15 paź­dzier­ni­ka br., listow­nie  na adres biu­ra PZHK w Warszawie lub e‑mailem na adres cuber@pzhk.pl (Anna Cuber).

Hodowca i Jeździec