Aktualności

V Warmińsko-Mazurska Ścieżka Huculska

9 września 2016 · Kategoria: Ścieżki huculskie, · Rasa:

W imie­niu Warmińsko-Mazurskiego Związku Hodowców Koni w Olsztynie zapra­sza­my wszyst­kich miło­śni­ków koni hucul­skich na V Warmińsko-Mazurską Ścieżkę Huculską, któ­ra odbę­dzie się 22 wrze­śnia 2016 r. w miej­sco­wo­ści Sajzy (powiat ełc­ki). Właścicieli koni zain­te­re­so­wa­nych udzia­łem w zasad­ni­czej pró­bie dziel­no­ści pro­si­my o zapo­zna­nie się z pro­po­zy­cja­mi oraz prze­sła­nie wypeł­nio­ne­go for­mu­la­rza zgło­sze­nio­we­go na adres orga­ni­za­to­ra.

Print Friendly, PDF & Email
Hodowca i Jeździec