Aktualności

Zapraszamy do Pawilonu Polskiej Hodowli na Cavaliadę do Poznania!

25 listopada 2016 · Kategoria: Cavaliada Poznań, Teraz Polskie Konie, ·

PAWILON POLSKIEJ HODOWLI to nie tyl­ko wyjąt­ko­we miej­sce, w któ­rym hodow­la spo­ty­ka się ze spor­tem, pra­ca jest fascy­nu­ją­cą przy­go­dą, a nauka świet­ną zaba­wą! To tak­że miej­sce, któ­re wro­sło już w tra­dy­cję spo­tkań miło­śni­ków koni i spor­tu jeź­dziec­kie­go pod­czas kolej­nych edy­cji Cavaliady.

Pomysł powstał w 2012 roku z ini­cja­ty­wy Polskiego Związku Hodowców Koni i Agencji Nieruchomości Rolnych oraz Międzynarodowych Targów Poznańskich w celu pro­mo­cji pol­skiej hodow­li koni oraz pod­kre­śle­nia, jak duże zna­cze­nie ma prze­mysł kon­ny w pol­skiej rze­czy­wi­sto­ści. To jedy­ne tego rodza­ju przed­się­wzię­cie w Polsce.

PAWILON POLSKIEJ HODOWLI przy­bli­ża temat hodow­li koni w Polsce, jak rów­nież pre­zen­tu­je całe spek­trum moż­li­wo­ści, jakie nie­sie ze sobą ta dyna­micz­nie roz­wi­ja­ją­ca się gałąź prze­mysł. Nasi goście będą mie­li moż­li­wość obej­rze­nia przed­sta­wi­cie­li naszych rodzi­mych ras koni, wzię­cia udzia­łu w aukcji pol­skich koni wierz­cho­wych TERAZ POLSKIE KONIE. Najmłodszych miło­śni­ków koni zapro­si­my na prze­jażdż­ki na kucy­kach!

Już po raz kolej­ny Polski Związek Hodowców Koni oraz Agencja Nieruchomości Rolnych zapro­si wszyst­kich gości Cavaliady na wspa­nia­łe wido­wi­sko. Tegoroczny spek­takl nosi tytuł pt. KONIE WCZORAJ, DZIŚ I JUTRO. Odbędzie się w sobot­nie popo­łu­dnie. Poprowadzi go Paweł Kleszcz. Nie może Was tam zabrak­nąć!

Bądźcie naszy­mi gość­mi, cze­ka­my na was w PAWILONIE POLSKIEJ HODOWLI!

1 – 4 grud­nia 2016 r.

PAWILON POLSKIEJ HODOWLI

Pawilon 8A na tere­nie Międzynarodowych Targów Poznańskich

Cavaliada Poznań 2016

Print Friendly, PDF & Email
Hodowca i Jeździec