Aktualności

Cavaliada 2016: Dziękujemy gościom Pawilonu Polskiej Hodowli!

9 grudnia 2016 · Kategoria: Cavaliada Poznań, ·

Jak co roku zapro­si­li­śmy wszyst­kich miło­śni­ków koni do odwie­dze­nia PAWILONU POLSKIEJ HODOWLI – wyjąt­ko­we­go miej­sca, gdzie hodow­la łączy się ze spor­tem, nauka z zaba­wą, a ludzie spo­ty­ka­ją się ze sobą, aby podzie­lić się spo­strze­że­nia­mi, reflek­sja­mi i ser­decz­no­ścia­mi. I jak co roku nie zawie­dli­śmy się!

Pomysł orga­ni­za­cji PAWILONU POLSKIEJ HODOWLI powstał 5 lat temu z ini­cja­ty­wy Międzynarodowych Targów Poznańskich, Polskiego Związku Hodowców Koni i Agencji Nieruchomości Rolnych, aby pro­mo­wać pol­ską hodow­lę koni i sze­ro­ko poj­mo­wa­ny prze­mysł kon­ny.

Także w tym roku wszy­scy miło­śni­cy koni w PAWILONIE POLSKIEJ HODOWLI mogli obej­rzeć poka­zy i wysta­wy, a naj­młod­si roz­po­cząć swo­ją przy­go­dę z koń­mi pod­czas prze­jaż­dżek na kucach. W naszej staj­ni poka­zo­wej cze­ka­ło na nich 40 koni róż­nych ras i maści z całe­go kra­ju! Z nie­po­wta­rzal­nej oka­zji, aby zoba­czyć tak wie­le róż­nych koni w jed­nym miej­scu i poroz­ma­wiać z ich hodow­ca­mi, opie­ku­na­mi i tre­ne­ra­mi, sko­rzy­sta­ły tłu­my odwie­dza­ją­cych. Pokazy spe­cjal­ne z udzia­łem koni pol­skiej hodow­li (ponad 30 koni) odby­wa­ły się przy peł­nych try­bu­nach. Aukcja koni wierz­cho­wych TERAZ POLSKIE KONIE przy­cią­gnę­ła nie tyl­ko poten­cjal­nych nabyw­ców, ale tak­że wszyst­kich, któ­rzy chcie­li poczuć emo­cje zwią­za­ne z licy­ta­cją.

Dziękujemy wszyst­kim, któ­rzy przy­czy­ni­li się do tego, że po raz kolej­ny Pawilon Polskiej Hodowli tęt­nił życiem pod­czas jeź­dziec­kie­go świę­ta w Poznaniu!

fot. Małgorzata Sieradzan

Print Friendly, PDF & Email
Hodowca i Jeździec