Aktualności

Cavaliada 2016: Aukcja koni wierzchowych TERAZ POLSKIE KONIE

9 grudnia 2016 · Kategoria: Cavaliada Poznań, Teraz Polskie Konie, ·

Już po raz trze­ci pod­czas Cavaliady w Poznaniu odby­ła się Aukcja TERAZ POLSKIE KONIE. Tym razem przy peł­nych try­bu­nach.

Początkowo w aukcji mia­ło wziąć udział 12 koni. Dwa z nich zna­la­zło jed­nak nabyw­ców jesz­cze przed ogło­sze­niem aukcyj­nej staw­ki. Jeden z koni został wyco­fa­ny z powo­dów zdro­wot­nych. W Poznaniu mogli­śmy podzi­wiać dobo­ro­wą staw­kę wierz­chow­ców pod­da­nych wcze­śniej­szej oce­nie selek­cjo­ne­rów PZHK pod kątem pokro­ju, cech użyt­ko­wych oraz sta­nu zdro­wia i przy­go­to­wa­nia. Nowością było to, że każ­dy z koni wysta­wio­nych na aukcji był pod­da­ny nie tyl­ko bada­niu wete­ry­na­ryj­ne­mu, ale tak­że miał wyko­na­ne zdję­cia rent­ge­now­skie.

W tym roku po raz pierw­szy Aukcja TERAZ POLSKIE KONIE mia­ła cha­rak­ter otwar­ty. Do licy­ta­cji mógł przy­stą­pić każ­dy, bez koniecz­no­ści wcze­śniej­sze­go reje­stro­wa­nia się i skła­da­nia ofert. Najwyżej licy­to­wa­na była sze­ścio­let­nia, siwa klacz Hajda sp - fina­list­ka Mistrzostw Polski Młodych Koni w sko­kach w wie­ku 4 i 5 lat (Felix Kruppa). W sezo­nie 2016, jako 6-latka, dosia­da­na przez Tomasza Miśkiewicza, nie popeł­ni­ła żad­ne­go błę­du pod­czas całych MPMK! Jej cena osią­gnę­ła wyso­kość 200 tysię­cy zło­tych. Kolejnym koniem licy­to­wa­nym wyso­ko był siwy mało­pol­ski ogier Aport, Mistrz Polski Koni 5-letnich w WKKW (Strzegom, 2016), uczest­nik MPMK w WKKW (Strzegom, 2015), Wiceczempion ogie­rów 2-letnich pod­czas Międzynarodowego Czempionatu Koni Angloarabskich (Pompadour/Francja, 2013), II Wiceczempion kla­sy ogie­rów 2-letnich na Narodowym Pokazie Koni Małopolskich (Białka, 2013), ukoń­czył 100-dniowy zakład tre­nin­go­wy (Bielice, 2014). W tym przy­pad­ku cena zatrzy­ma­ła się na 80 tys. zło­tych.

W trak­cie poznań­skiej aukcji żaden z wysta­wio­nych koni nie zna­lazł nabyw­cy, ale zain­te­re­so­wa­nie było duże. Licytacja odby­wa­ła się przy peł­nych try­bu­nach. Wcześniej po pierw­szych pre­zen­ta­cjach koni pod sio­dłem i w ręku nie zabra­kło chęt­nych do odby­cia jazd testo­wych. Po zakoń­cze­niu aukcji zain­te­re­so­wa­nie koń­mi rów­nież nie zma­la­ło, co pozwa­la mieć nadzie­ję, że już nie­ba­wem część z koni pre­zen­to­wa­nych w Poznaniu znaj­dzie swo­ich nabyw­ców.

fot. Małgorzata Sieradzan

Print Friendly, PDF & Email
Hodowca i Jeździec