Aktualności

Cavaliada 2016: Nagrody dla twórców sukcesu polskich koni

9 grudnia 2016 · Kategoria: Cavaliada Poznań, ·

Podczas Cavaliady 2016 w Poznaniu Polski Związek Hodowców Koni miał ogro­my zaszczyt nagro­dzić hodow­ców, wła­ści­cie­li koni i zawod­ni­ków, któ­rzy przy­czy­ni­li się do suk­ce­sów koni pol­skiej hodow­li w kra­ju i zagra­ni­cą w 2016 roku.

W sobo­tę przed poka­zem głów­nym na Arenie A wrę­czy­li­śmy pre­mie hodow­la­ne dla hodow­ców i nagro­dy dla wła­ści­cie­li i zawod­ni­ków. Mamy nadzie­ję, że nasze podzię­ko­wa­nie za wspa­nia­łe emo­cje, któ­re dzię­ki nim prze­ży­wa­li­śmy w koń­czą­cym się sezo­nie, jest dla nich jesz­cze jed­nym dowo­dem uzna­nia za ich pra­cę.

Nagrody wrę­czy­li Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Zbigniew Babalski, Prezes Polskiego Związku Hodowców Koni Paweł Mazurek, Wiceprezes Tomasz Siergiej,  pre­zes Agencji Nieruchomości Rolnych Waldemar Humięcki oraz wice­pre­zes Andrzej Sutkowski oraz pani Aneta Burghard, dyrek­tor Agencji Nieruchomości Rolnych i Andrzej Stasiowski, dyrek­tor biu­ra Polskiego Związku Hodowców Koni.

Nagrodziliśmy:

Stadninę Koni Pępowo repre­zen­to­wa­ną przez pre­ze­sa Pawła Baraniaka, hodow­cę Błażeja Czajkę i zawod­nicz­kę Weronikę Kwiatek, któ­ra wraz z koniem Bartnik, rasy wiel­ko­pol­skiej zdo­by­ła podwój­ne wice­mi­strzo­stwo świa­ta w powo­że­niu zaprzę­ga­mi jed­no­kon­ny­mi (indy­wi­du­al­nie i dru­ży­no­wo)!

Stado Ogierów Książ repre­zen­to­wa­ne przez pre­ze­sa Wiktora Karola, dyrek­tor Monikę Słowik, hodow­cę Małgorzatę Studzińską i zawod­ni­ków: Weronikę KwiatekBartłomieja Kwiatka, któ­rzy popro­wa­dzi­li konie rasy ślą­skiej do zwy­cięstw w dys­cy­pli­nie powo­że­nia:

Epilog – sre­bro w Mistrzostwach Świata Młodych Koni,

Rebelia – sre­bro w Mistrzostwach Świata Młodych Koni,

Bazyli – brąz w Mistrzostwach Świata Młodych Koni,

Sonet – sre­bro dru­ży­no­we Mistrzostw Świata

Niger – zło­to Mistrzostw Polski Seniorów

Hodowcę: Antoniego Zwierzańskiego, w jego imie­niu nagro­dę ode­brał wła­ści­ciel: Andrzej Kilańczyk oraz zawod­nik: Marcin Kilańczyk

Koń rasy ślą­skiej, Prymus zdo­był sre­bro dru­ży­no­we pod­czas Mistrzostw Świata Młodych Koni i wice­mi­strzo­stwo Polski.

Zawodnika Kamila Grzelczyka, któ­ry ode­brał nagro­dy w imie­niu swo­im oraz hodow­cy: Mariana Skopa, Bogdana Kuchejdy, wła­ści­cie­la: pol­skie­go konia szla­chet­ne­go pół­krwi Wibaro, zło­te­go meda­li­sty Mistrzostw Polski Seniorów w sko­kach przez prze­szko­dy. Również w sobo­tę przed Aukcją „Teraz Polskie Konie” na Arenie B  Polski Związek Hodowców Koni uho­no­ro­wał oso­by, bez któ­rych nie było­by Mistrzostw Polski Młodych Koni i suk­ce­sów koni pol­skiej hodow­li w spo­rcie. Nagrody wrę­czy­li Prezesi Polskiego Związku Hodowców Koni: Paweł Mazurek, Tomasz Siergiej, Ryszard Pietrzak oraz dyrek­tor biu­ra PZHK, Andrzej Stasiowski.

W dowód uzna­nia panu Hubertowi Szaszkiewiczowi – współ­twór­cy Mistrzostw Polski Młodych Koni w sko­kach przez prze­szko­dy wrę­czy­li­śmy medal 120-lecia Polskiego Związku Hodowli Koni.

W podzię­ko­wa­niu za wspa­nia­łą pra­cę nagro­dzi­li­śmy tak­że zna­ko­mi­tych zawod­ni­ków, któ­rzy w ostat­nich 6 latach zapre­zen­to­wa­li naj­wię­cej koni pol­skiej hodow­li w Mistrzostwach Polski Młodych Koni w poszcze­gól­nych dys­cy­pli­nach:

Iga Szpak – sko­ki przez prze­szko­dy, za zawod­nicz­kę nagro­dę ode­brał Prezes Józef Stępkowski oraz Jarosław Kajca.

Daria Kobiernik – ujeż­dże­nie

Piotr Piasecki – WKKW

SK Walewice – WKKW i ujeż­dże­nie.

Jeszcze raz pra­gnie­my podzię­ko­wać tym wszyst­kim, któ­rzy swo­ją pra­cą i wysił­kiem przy­czy­nia­ją się do suk­ce­sów pol­skich koni w kra­ju i zagra­ni­cą. Mamy nadzie­ję, że nad­cho­dzą­cy rok przy­nie­sie ich jesz­cze wię­cej, cze­go życzy­my hodow­com, wła­ści­cie­lom, zawod­ni­kom i nam samym, wier­nym kibi­com ich suk­ce­sów!

fot. Małgorzata Sieradzan

 

fot. Cavaliada 

Print Friendly, PDF & Email
Hodowca i Jeździec