Aktualności

Wstępy 2017

5 grudnia 2016 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże, ·

Skaryszew 28.11.2016

Hodowcy i Sympatycy koni

Szanowni Państwo,

Skaryszewski Jarmark Koński WSTĘPY się­ga­ją­cy swo­ją tra­dy­cją XVII wie­ku  gro­ma­dzi w naszym  mie­ście rol­ni­ków, hodow­ców i eks­por­te­rów koni zarów­no z kra­ju jak i zagra­ni­cy. Podczas jar­mar­ku eks­po­no­wa­ne są mię­dzy inny­mi akce­so­ria rymar­skie, sprzęt rol­ni­czy, wyro­by rze­mieśl­ni­cze, rze­mio­sło, sztu­ka ludo­wa, ale przede wszyst­kim to, co sta­no­wi kwin­te­sen­cję tego wyda­rze­nia czy­li konie wie­lu ras i typów użyt­ko­wych… WSTĘPY odby­wa­ją się tyl­ko raz w roku i mają rucho­mą datę. „Wstępny” czy­li w pierw­szy ponie­dzia­łek Wielkiego Postu. Przyszłoroczny Skaryszewski Jarmark Koński WSTĘPY odbę­dzie się w dniach 06 – 07 mar­ca 2017 r.

Mając na uwa­dze doświad­cze­nia z lat poprzed­nich i wycho­dząc naprze­ciw spo­łecz­nym ocze­ki­wa­niom, pod­ję­li­śmy decy­zje o zmia­nie for­mu­ły  obro­tu  koń­mi w Skaryszewie, tak aby każ­dy hodow­ca, któ­ry przy­by­wa na Skaryszewski Jarmark Koński czuł się dobrze i wyje­chał z nasze­go mia­sta zado­wo­lo­ny.   Mamy  nowe tar­go­wi­sko, któ­re jest ogro­dzo­ne, zada­szo­ne, utwar­dzo­ne i oświe­tlo­ne. Posiada ono duży par­king dla samo­cho­dów oraz bar­dzo dobrze roz­wi­nię­ty sys­tem komu­ni­ka­cyj­ny. Jednak tar­go­wi­sko ma swo­je ogra­ni­cze­nia prze­strzen­ne co powo­du­je, że nie jeste­śmy w sta­nie pomie­ścić, w cią­gu jed­ne­go dnia wszyst­kich koni, któ­re przy­jeż­dża­ją na Wstępy. W związ­ku z tym, po prze­pro­wa­dzo­nych na sze­ro­ką ska­lę kon­sul­ta­cjach uwzględ­nia­ją­cych opi­nię hodow­ców i auto­ry­te­tów śro­do­wi­sko­wych posta­no­wi­li­śmy przy pew­nych mody­fi­ka­cjach przy­wró­cić daw­niej obo­wią­zu­ją­cą regu­łę  i podzie­lić wstę­py na dwa dni tar­go­we. Pozwoli to na dobry i spraw­ny obrót zwie­rzę­ta­mi, bez ści­sku i tło­ku z zacho­wa­niem zasad dobro­sta­nu, a przede wszyst­kim zagwa­ran­to­wa­ne będzie miej­sce dla każ­de­go konia. Zmiana ta przy­czy­ni się rów­nież do popra­wy bez­pie­czeń­stwa zwie­rząt, hodow­ców jak rów­nież tury­stów, któ­rzy przez dwa dni będą mogli podzi­wiać to histo­rycz­ne zja­wi­sko, jakim jest Skaryszewski Jarmark Koński „Wstępy”. Zachęcamy wszyst­kich hodow­ców, któ­rzy zamie­rza­ją przy­je­chać na Wstępy, do tego żeby reje­stro­wa­li swo­je konie.  Rejestracji będzie moż­na doko­nać dro­gą e-mailową, listow­nie, faxem bądź tele­fo­nicz­nie z póź­niej­szym potwier­dze­niem doku­men­ta­cji. Hodowcy, któ­rzy przy­ja­dą z dale­kich zakąt­ków nasze­go kra­ju będą mogli sko­rzy­stać z bazy noc­le­go­wej dla koni w stad­ni­nie Hubertus. Nie będzie roga­tek, punk­tów kon­tro­li pasz­por­tów przy wjaz­dach do mia­sta. Na tar­go­wi­sku,  gdzie będzie odby­wał się Jarmark, na wjeź­dzie będzie utwo­rzo­na spe­cjal­na stre­fa wete­ry­na­ryj­na, odpra­wy koni, kon­tro­li pasz­por­tów i chi­pów. Po prze­kro­cze­niu tej stre­fy każ­dy hodow­ca kie­ro­wa­ny będzie do odpo­wied­nie­go sek­to­ra han­dlo­we­go. Do dys­po­zy­cji hodow­ców będzie rów­nież wydzie­lo­ny plac w cen­trum Jarmarku, gdzie konia będzie moż­na spraw­dzić, nie tyl­ko pod wzglę­dem wete­ry­na­ryj­nym, jak rów­nież pod wzglę­dem fizycz­nym. Wjazd na teren Jarmarku roz­pocz­nie się od godz. 5:00 rano. Obszar  będzie cał­ko­wi­cie moni­to­ro­wa­ny przez odpo­wied­nie służ­by, któ­re będą dba­ły o porzą­dek i kie­ro­wa­ły hodow­ców na wła­ści­we miej­sce. Rejestracja koni oprócz stric­te infor­ma­cji han­dlo­wej będzie dla nas wyznacz­ni­kiem dla przy­go­to­wa­nia odpo­wied­niej ilo­ści sta­no­wisk  dla koni.

Mając na uwa­dze spraw­ne i bez­piecz­ne prze­pro­wa­dze­nie Wstępów 2017 zwra­ca­my się do Państwa z proś­bą o roz­pro­pa­go­wa­nie infor­ma­cji doty­czą­cych nowych zasad orga­ni­za­cji przy­szło­rocz­ne­go Jarmarku Końskiego wśród hodow­ców i sym­pa­ty­ków koni, a tak­że o kon­takt z nami, odwie­dza­nie naszej stro­ny inter­ne­to­wej, na któ­rej będzie moż­na pobrać zgło­sze­nia na Skaryszewski Jarmark Koński Wstępy 2017, jak rów­nież tele­fo­nicz­nie z oso­bą odpo­wie­dzial­ną za orga­ni­za­cję Jarmarku

Wszystkie infor­ma­cje moż­na zna­leźć na naszej stro­nie inter­ne­to­wej www.skaryszew.pl w zakład­ce Skaryszewski Jarmark Koński WSTĘPY 2017, któ­ra będzie aktyw­na z począt­kiem stycz­nia 2017 roku.

Mamy nadzie­ję, że speł­ni­my ocze­ki­wa­nia hodow­ców koni jak i wszyst­kich, któ­rzy przy­ja­dą w tych dniach do Skaryszewa. Do zoba­cze­nia na wstę­pach – 6 i 7 mar­ca 2017 roku.

z powa­ża­niem
BURMISTRZ MIASTA I GMINY SKARYSZEW
Ireneusz Kumięga

Program handlu i obrotu końmi podczas  Skaryszewskiego Jarmarku Końskiego „WSTĘPY”
w dniach 6 – 7 marca 2017 roku

Dzień pierwszy, poniedziałek  – 6 marca 2017 r. od godz. 500

  1. Klacze, ogie­ry, wała­chy i źre­bię­ta ras zim­no­krwi­stych oraz wszyst­kie konie w typie zim­no­krwi­stym i pogru­bio­nym hodo­wa­ne na tere­nie Polski zgod­nie z infor­ma­cją o rasie i typie raso­wym zawar­tą w pasz­por­cie koni
  2. Wszystkie koni zagra­nicz­nych ras zim­no­krwi­stych dla któ­rych PZHK nie pro­wa­dzi ksiąg hodow­la­nych

Dzień drugi, wtorek – 7 marca 2017 r. od godz. 500

  1. Klacze, ogie­ry, wała­chy i źre­bię­ta ras szla­chet­nych (mało­pol­ska, wiel­ko­pol­ska szla­chet­nej pół­krwi, ślą­ska)
  2. Klacze ogie­ry, wała­chy i źre­bię­ta rasy hucul­skiej i konik pol­ski
  3. Klacze, ogie­ry, wała­chy i źre­bię­ta wszyst­kich ras kuców i koni małych
  4. Wszystkie konie w typie szla­chet­nym, typie pry­mi­tyw­nym, typie kuca zgod­nie z infor­ma­cją o typie raso­wym zawar­tą w pasz­por­cie konia
  5. Wszystkie konie rasy czy­stej krwi arab­skiej i peł­nej krwi angiel­skiej
  6. Wszystkie koni ras szla­chet­nych, pry­mi­tyw­nych i kuców dla któ­rych PZHK nie pro­wa­dzi ksiąg hodow­la­nych
  7. Osły, muły , osło­mu­ły


wstepy_2016

Print Friendly, PDF & Email
Hodowca i Jeździec