Aktualności

Cavaliada Warszawa: Zapraszamy do odwiedzin!

23 lutego 2017 · Kategoria: CAVALIADA Tour, ·

Wystartowała Cavaliada w Warszawie, a my mamy przy­jem­ność zapro­sić do odwie­dze­nia nasze­go sto­iska. Od dzi­siaj przez 4 dni będzie­cie mogli Państwo spo­tkać się z pra­cow­ni­ka­mi Polskiego Związku Hodowców Koni i poroz­ma­wiać z nimi na inte­re­su­ją­ce Was tema­ty. 

W pią­tek 24 lute­go 2017 r. o godz. 17:00 wraz z Zespołem Kancelarii Lex Hippica – pra­wo dla pasjo­na­tów koni i jeź­dziec­twa, zapra­sza­my na bez­płat­ne szko­le­nie pt. „Sprzedaż koni w świe­tle pra­wa – zagad­nie­nia prak­tycz­ne”. (Sala C, II pię­tro).

W sobo­tę, 25 lute­go zapra­sza­my na pokaz spe­cjal­ny orga­ni­zo­wa­ny przez Agencję Nieruchomości Rolnych i Polski Związek Hodowców Koni, któ­ry roz­pocz­nie się o godzi­nie 17:30. Warszawska publicz­ność będzie mogła obej­rzeć konie z Janowa Podlaskiego oraz nie­zwy­kle efek­tow­ny występ Husarii Aleksa Jarmuły.

Czekamy na Państwa!

Hodowca i Jeździec