Aktualności

Komunikat po spotkaniu PZJ-PZHK

21 lutego 2017 · Kategoria: Sprawy związkowe, ·

W dniu 15.02 br. w sie­dzi­bie Polskiego Związku Jeździeckiego  odby­ło się spo­tka­nie obu orga­ni­za­cji repre­zen­to­wa­nych przez wice­pre­ze­sa PZJ, Wojciecha Pisarskiego i człon­ka Zarządu, Iwonę Maciejak oraz pre­ze­sa PZHK, Pawła Mazurka i dyrek­to­ra biu­ra, Andrzeja Stasiowskiego.

Przedstawiciele PZJ poin­for­mo­wa­li, że wycho­dząc naprze­ciw postu­la­tom PZHK, pod­ję­to uchwa­łę o wpro­wa­dze­niu obo­wiąz­ku poda­wa­nia nume­ru pasz­por­tu konia w ofi­cjal­nych wyni­kach zawo­dów kalen­da­rza cen­tral­ne­go PZJ oraz o umoż­li­wie­niu pra­cow­ni­ko­wi PZHK bier­ne­go dostę­pu do bazy Artemor. Przedstawiciele PZHK wyra­zi­li nadzie­ję, że kolej­nym kro­kiem będzie poda­wa­nie wyni­ków zawo­dów w for­ma­cie sto­so­wa­nym przez FEI, tzn. z poda­niem księ­gi, pocho­dze­nia oraz hodow­cy i wła­ści­cie­la konia. Zadeklarowali rów­nież, że po uru­cho­mie­niu przez PZHK w tym roku ser­wi­su rodo­wo­do­we­go, pra­cow­nik PZJ uzy­ska do nie­go dostęp.

W związ­ku z nad­cho­dzą­cą kolej­ną edy­cją Mistrzostw Polski Młodych Koni dys­ku­to­wa­no o potrze­bie zna­le­zie­nia dodat­ko­wych źró­deł ich finan­so­wa­nia, jak rów­nież o regu­la­mi­nie Komisji Koordynacyjnej PZJ-PZHK na lata 2017 – 2020, któ­ry powi­nien zostać jak naj­szyb­ciej zatwier­dzo­ny przez oba Zarządy. Zgodzono się rów­nież, że ist­nie­je potrze­ba szko­le­nia sędziów PZJ oce­nia­ją­cych mło­de konie. Obecnie pro­wa­dzo­ne są roz­mo­wy nt. prze­pro­wa­dze­nia takie­go szko­le­nia  wio­sną br. przez Dietera Schule, od paru lat oce­nia­ją­ce­go konie w cza­sie  MPMK w ujeż­dże­niu.

Obie stro­ny zade­kla­ro­wa­ły wolę dal­szej współ­pra­cy przy wyda­wa­niu kwar­tal­ni­ka „Hodowca i Jeździec”.

Przedstawiciele PZHK poin­for­mo­wa­li, że podob­nie jak w latach ubie­głych PZHK zamie­rza nagra­dzać zawod­ni­ków osią­ga­ją­cych suk­ce­sy na pol­skich koniach na naj­waż­niej­szych zawo­dach w kra­ju.

Hodowca i Jeździec