Aktualności

Zaproszenie na wykład podczas Cavaliady w Warszawie!

20 lutego 2017 · Kategoria: CAVALIADA Tour, Konferencje, seminaria, szkolenia i wykłady, ·

W pią­tek 24 lute­go 2017 r. o godz. 17:00 Polski Związek Hodowców Koni oraz Zespół Kancelarii Lex Hippica – pra­wo dla pasjo­na­tów koni i jeź­dziec­twa, zapra­sza­ją na bez­płat­ne szko­le­nie pt. „Sprzedaż koni w świe­tle pra­wa – zagad­nie­nia prak­tycz­ne”.

W trak­cie warsz­ta­tu zosta­ną omó­wio­ne takie zagad­nie­nia jak: kon­struk­cja dobrej umo­wy sprze­da­ży konia, prak­tycz­ne aspek­ty praw­ne zwią­za­ne z docho­dze­niem rosz­czeń w przy­pad­ku wad sprze­da­ne­go zwie­rzę­cia oraz spo­so­by zabez­pie­cze­nia inte­re­sów sprze­daw­cy.

Warsztat zosta­nie prze­pro­wa­dzo­ny przez rad­cę praw­ne­go Agniesz­kę Cwajna oraz apli­kant­kę adwo­kac­ką Anitę Garnuszek.

Serdecznie zapra­sza­my!

Tytuł warsz­ta­tu: „Sprzedaż koni w świe­tle pra­wa – zagad­nie­nia prak­tycz­ne”

Data: 24 lute­go 2017 r.

Miejsce: Sala C, II pię­tro

Godzina: 17:00

 

Hodowca i Jeździec