Aktualności

Zmiany do programów hodowli koni zimnokrwistych oraz arden polski

17 lutego 2017 · Kategoria: Programy hodowli, · Rasa: ,

Polski Związek Hodowców Koni infor­mu­je, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaak­cep­to­wa­ło zmia­ny do pro­gra­mów hodow­li koni zim­no­krwi­stych oraz arden pol­ski. Zapraszamy do zapo­zna­nia się z aktu­al­ny­mi doku­men­ta­mi (od 1 stycz­nia 2017 r.).

Zmiany doty­czą regu­la­mi­nu wpi­su do księ­gi stad­nej koni rasy arden pol­ski oraz wpro­wa­dze­niu dodat­ko­wej alter­na­tyw­nej wstęp­nej pró­by dziel­no­ści dla mło­dych ogie­rów, tzw. wstęp­nej polo­wej pró­by cha­rak­te­ru i posłu­szeń­stwa, dla koni zim­no­krwi­stych oraz arden pol­ski.

Hodowca i Jeździec