Aktualności

ZT Zbrosławice odwołany

22 marca 2017 · Kategoria: ZT Klaczy, · Rasa: ,,,

Z przy­kro­ścią infor­mu­je­my, że ze wzglę­du na nie­wy­star­cza­ją­cą licz­bę zgło­szo­nych kla­czy, odwo­ła­ny zosta­je tre­ning wierz­cho­wy w Zakładzie Treningowym w Zbrosławicach. Trening zapla­no­wa­ny był na okres 27 mar­ca – 25 maja.
Zainteresowane oso­by prze­pra­sza­my za utrud­nie­nia.

Hodowca i Jeździec