Aktualności

Kwalifikacja ogierów w Białce

22 maja 2017 · Kategoria: ZT Ogiery, · Rasa: ,,,,

W dniach 30-31 maja na tere­nie Stada Ogierów w Białce odbę­dzie się dru­ga kwa­li­fi­ka­cja ogie­rów ras szla­chet­nych do polo­we­go tre­nin­gu wierz­cho­we­go oraz wstęp­na kwa­li­fi­ka­cja do sta­cjo­nar­ne­go tre­nin­gu zaprzę­go­we­go. Przypominamy, że oce­nie pod­da­ne zosta­ną wyłącz­nie ogie­ry, któ­rych zgło­sze­nie zosta­ło opła­co­ne w ter­mi­nie. W przy­pad­ku nie­do­wie­zie­nia ogie­ra na kwa­li­fi­ka­cję opła­ta nie będzie zwra­ca­na.

W opła­tach zgło­sze­nio­wych został uwzględ­nio­ny koszt pierw­szej ściół­ki. Większą ilość sło­my oraz sia­no będzie moż­na zaku­pić na miej­scu.

Stajnie w SO Białka będą otwar­te od godz. 18:00 w ponie­dzia­łek 29 maja.

Kwalifikacja roz­pocz­nie się we wto­rek 30 maja o godz. 12:00

Po przy­jeź­dzie pro­si­my o wsta­wie­nie koni do ozna­czo­nych bok­sów, a następ­nie zgło­sze­nie się do biu­ra PZHK w celu dopeł­nie­nia for­mal­no­ści:

 • odbiór kata­lo­gu i nume­ru star­to­we­go ogie­ra
 • pod­pi­sa­nie zle­ce­nia na wyko­na­nie bada­nia krta­ni i RTG bez­po­śred­nio po kwa­li­fi­ka­cji wraz ze zgo­dą na seda­cję ogie­ra
 • wpła­ta zalicz­ki za w/w bada­nia (w przy­pad­ku ogie­rów nie­za­kwa­li­fi­ko­wa­nych zalicz­ka będzie zwra­ca­na)
  UWAGA !! Prosimy o przy­go­to­wa­nie odpo­wied­niej kwo­ty (MŚP - 460 zł, DP - 970 zł) biu­ro będzie przyj­mo­wać wpła­ty wyłącz­nie w gotów­ce!
 • prze­ka­za­nie pły­ty CD ze zdję­cia­mi RTG koń­czyn *

* w przy­pad­ku gdy wła­ści­ciel posia­da już zdję­cia RTG koń­czyn konia wyko­na­ne po 22.05.2016 r., może prze­ka­zać je w dniu kwa­li­fi­ka­cji lub prze­słać do biu­ra PZHK naj­póź­niej do 15 czerw­ca b.r.

Szczegóły doty­czą­ce prze­pro­wa­dza­nia badań RTG oraz ska­la oce­ny zdjęć w kie­run­ku oste­ochon­dro­zy (OCD).

Harmonogram kwa­li­fi­ka­cji:

Wtorek 30.05.
Start - godz. 12:00

 1. Identyfikacja, pomia­ry, bada­nia wete­ry­na­ryj­ne
  - kolej­ność ogie­rów dowol­na. UWAGA! koniecz­ne oka­za­nie pasz­por­tu konia!
 1. Ocena na twar­dej nawierzch­ni
  - wg kolej­no­ści kata­lo­go­wej (gru­pa D, A, B, C)

Przerwa obia­do­wa - godz.16:00

 1. Ocena ruchu i sko­ków luzem w kory­ta­rzu (I)
  - wg kolej­no­ści kata­lo­go­wej (gru­pa D, A, B, C)

Środa 31.05.
Start - godz. 8:00

 1. Ocena ruchu i sko­ków luzem w kory­ta­rzu (II)
  - wg kolej­no­ści kata­lo­go­wej (gru­pa D, A, B, C)

Przerwa obia­do­wa - godz.13:00

 1. Ocena eks­te­rie­ru i ruchu w ręku (boni­ta­cja)
  - wg kolej­no­ści kata­lo­go­wej (gru­pa D, A, B, C)
 1. Badania ogie­rów zakwa­li­fi­ko­wa­nych (RTG, krtań)
  - wg kolej­no­ści kata­lo­go­wej (bez­po­śred­nio po ogło­sze­niu wyni­ku kwa­li­fi­ka­cji)

Szczegóły doty­czą­ce prze­bie­gu kwa­li­fi­ka­cji.

Adres SO Białka:

Białka 6, 22-300 Krasnystaw
http://www.skbialka.pl/kontakt.htm

Print Friendly, PDF & Email
Hodowca i Jeździec