Aktualności

Pierwszy z trzynastu

11 maja 2017 · Kategoria: Czempionaty, · Rasa:

Dnia 20 maja 2017 roku, w sobo­tę,  ser­decz­nie zapra­sza­my wszyst­kich miło­śni­ków koni na pierw­szy z 13 ogól­no­pol­skich czem­pio­na­tów  hodow­la­nych. W Podlaskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Szepietowie w szran­ki sta­nie naj­lep­sza mło­dzież sokól­ska z całe­go kra­ju. Rywalizować będą rocz­ne i dwu­let­nie klacz­ki i ogier­ki, razem 50 koni!. W Szepietowie oprócz wysta­wy koni odby­wać się będzie rów­nież corocz­na Zielona Gala  wraz z nią tar­gi rol­ni­czo, ogrodniczo-budowlane. Impreza odby­wa się pod patro­na­tem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Warto zoba­czyć to cie­ka­we wyda­rze­nie!

fot. Paulina Peckiel

Print Friendly, PDF & Email
Hodowca i Jeździec