Aktualności

PROW 2014 – 2020 – wyższe dopłaty do klaczy

11 maja 2017 · Kategoria: Finansowanie, · Rasa: ,,,,,

Dzięki dzia­ła­niom Polskiego Związku Hodowców Koni i Instytutu Zootechniki w Krakowie, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wpro­wa­dził od dnia 21 kwiet­nia w ramach dzia­ła­nia pro­gra­mu PROW 2014 – 2020 wyż­sze staw­ki dopłat do kla­czy obję­tych pro­gra­ma­mi ochro­ny zaso­bów gene­tycz­nych

  • dla ras: mało­pol­skiej i wiel­ko­pol­skiej – 1900 zł
  • dla ras: ślą­skiej, hucul­skiej, konik pol­ski oraz zim­no­krwi­stych w typie sztum­skim i sokól­skim – 1700 zł.

Dla kla­czy uczest­ni­czą­cych w pro­gra­mie PROW 2007 – 2013 dopła­ty pozo­sta­ją bez zmian – 1500 zł.

Hodowca i Jeździec