Aktualności

Zebranie Międzynarodowej Federacji Konia Huculskiego (HIF)

10 maja 2017 · Kategoria: Imprezy hodowlane, Ścieżki huculskie, · Rasa:

Polski Związek Hodowców Koni infor­mu­je, że w dniach 19 – 20 maja br. odbę­dzie się w naszym kra­ju zebra­nie Międzynarodowej Federacji Konia Huculskiego (HIF). Miejscem obrad będzie Kraków.

W pro­gra­mie w pią­tek 19 maja zapla­no­wa­no posie­dze­nie Komisji Hodowlanej oraz Zarządu HIF.

W sobo­tę 20 maja o godz. 9.00 w Stadninie Koni Huculskich Pana Wacława Kurowskiego w Rzeszotarach k/Wieliczki będzie miał  miej­sce Pokaz Hodowlano-Użytkowy koni rasy hucul­skiej pol­skiej hodow­li .

  • godz.  9.00    pokaz hodow­la­ny ogie­rów z 7 rodów męskich
  • godz.  9.45    pokaz hodow­la­ny kla­czy z 14 rodzin żeń­skich
  • godz. 11.00   ścież­ka hucul­ska
  • godz. 11.30   pokaz zaprzę­gów paro­kon­nych

W godzi­nach popo­łu­dnio­wych w Przegorzałach roz­pocz­ną się obra­dy Walnego Zjazdu HIF.

Zachęcamy do zapo­zna­nia się z kata­lo­giem.

Wszystkich hodow­ców i miło­śni­ków koni hucul­skich zain­te­re­so­wa­nych poka­za­mi zapra­sza­my do Rzeszotar .

Print Friendly, PDF & Email
Hodowca i Jeździec