Aktualności

10. Festiwal Jeździecki Baborówko

23 czerwca 2017 · Kategoria: WKKW, ·

W dniach od 30 czerw­ca do 2 lip­ca do Baborówka zja­dą naj­lep­si pol­scy zawod­ni­cy i świa­to­we gwiaz­dy, by rywa­li­zo­wać w mię­dzy­na­ro­do­wych zawo­dach w WKKW oraz w Mistrzostwach Polski Seniorów w tej kon­ku­ren­cji. Oprócz spor­to­wych emo­cji na naj­wyż­szym pozio­mie, publicz­ność w Baborówku będzie mogła sko­rzy­stać w licz­nych dodat­ko­wych atrak­cji rodzin­nych.

Wymagający program sportowy

Podczas 10. Festiwalu Jeździeckiego Baborówko roze­gra­ne zosta­ną 4 kon­kur­sy mię­dzy­na­ro­do­we. W ramach kla­sy CIC3* zawod­ni­cy rywa­li­zo­wać będą o tytuł Mistrza Polski WKKW 2017, a w ramach kon­kur­su CCI3* jeźdź­cy powal­czą w ostat­niej kwa­li­fi­ka­cji do tego­rocz­nych Mistrzostw Europy. Ponadto odbę­dą się  kon­kur­sy kra­jo­we CNC P i CNC L, w któ­rych wystar­tu­je mło­dzież oraz doświad­cze­ni zawod­ni­cy na mło­dych koniach.

W ramach pro­gra­mu spor­to­we­go w pią­tek 30 czerw­ca roze­gra­na zosta­nie pró­ba ujeż­dże­nia, w sobo­tę 1 lip­ca zawod­ni­cy zmie­rzą się z naj­bar­dziej wido­wi­sko­wą pró­bą – cros­sem, a w nie­dzie­lę 2 lip­ca rywa­li­za­cję zakoń­czy pró­ba sko­ków przez prze­szko­dy.

Mistrzostwa Polski Seniorów WKKW po raz pierwszy w Baborówku

Rywalizacja pod­czas 10. Festiwalu Jeździeckiego Baborówko wyło­ni Mistrza Polski WKKW Seniorów 2017. Do star­tu o naj­waż­niej­szy tytuł spor­to­wy w kon­ku­ren­cji wszech­stron­ne­go kon­kur­su konia wierz­cho­we­go sta­ną naj­lep­si pol­scy zawod­ni­cy, wśród któ­rych znaj­dą się m.in.: Paweł Spisak, Paweł Warszawski, Mariusz Kleniuk oraz Michał Knap.

Mistrzostwa Polski Seniorów roze­gra­ne zosta­ną w ramach kon­kur­su CIC3* o nagro­dę Kuhn Maszyny Rolnicze, pod patro­na­tem Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Zwycięzców pozna­my pod­czas cere­mo­nii deko­ra­cji w nie­dzie­lę 2 lip­ca ok. godz. 15.00.

Gala Mistrzów WKKW

Festiwal Jeździecki Baborówko będzie oka­zją do spo­tka­nia z naj­bar­dziej uty­tu­ło­wa­ny­mi pol­ski­mi zawod­ni­ka­mi. W nie­dzie­lę 2 lip­ca, tuż przed deko­ra­cją Mistrzostw Polski Seniorów, odbę­dzie się Gala Mistrzów WKKW, pod­czas któ­rej spo­tka­my Olimpijczyków oraz Mistrzów Polski do nawet kil­ku­dzie­się­ciu lat wstecz.

Spotkanie wybit­nych pol­skich WKKW-istów będzie zna­ko­mi­tą oka­zją dla publicz­no­ści do zdo­by­cia auto­gra­fu, wymie­nie­nia doświad­czeń czy odby­cia roz­mów o jeź­dziec­twie.

Atrakcyjny program dodatkowy

Oprócz rywa­li­za­cji spor­to­wej na naj­wyż­szym świa­to­wym pozio­mie, publicz­ność w Baborówku będzie mogła obej­rzeć licz­ne poka­zy spor­to­we i roz­ryw­ko­we w ramach pro­gra­mu dodat­ko­we­go. W pro­gra­mie znaj­dzie się pokaz wol­ty­żer­ki spor­to­wej SJ Baborówko emo­cjo­nu­ją­ca szta­fe­ta na czas, skła­da­ją­ca się pary jeź­dziec­kiej i samo­cho­du BMW, roz­gry­wa­na na prze­szko­dzie wod­nej (2 lip­ca), występ orkie­stry Vivat! (2 lip­ca) czy para­da powo­zów kon­nych i pojaz­dów histo­rycz­nych (2 lip­ca).

Zapraszamy Państwa rów­nież do namio­tu WZHK, któ­ry będzie ide­al­nym miej­scem spo­tkań dla wszyst­kich hodow­ców oraz miło­śni­ków koni. Podczas całych zawo­dów do punk­tu zapra­sza­ją człon­ko­wie zarzą­du WZHK.

Organizatorzy

Organizatorami Festiwalu Jeździeckiego Baborówko jest Stowarzyszenie Jeździeckie Baborówko oraz rodzi­na Święcickich, któ­ra w Baborówku oprócz duże­go gospo­dar­stwa rol­ne­go, pro­wa­dzi Ośrodek Jeździecki Pałac Baborówko. W kame­ral­nym Pałacu miesz­czą się kom­for­to­we apar­ta­men­ty, a w zabu­do­wa­niach fol­warcz­nych znaj­du­ją się noc­le­gi agro­tu­ry­stycz­ne. Ponadto Pałac Baborówko ofe­ru­je naukę jaz­dy kon­nej, wol­ty­żer­kę, pen­sjo­nat dla koni oraz orga­ni­za­cję róż­ne­go rodza­ju imprez oko­licz­no­ścio­wych i inte­gra­cyj­nych.

Print Friendly, PDF & Email
Hodowca i Jeździec