Aktualności

Premiera oficjalnego katalogu aukcyjnego Święta Konia Arabskiego

23 czerwca 2017 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże, · Rasa:

Oficjalny kata­log aukcyj­ny Pride of Poland i Summer Sale jest już goto­wy. A w nim lista 25 koni bio­rą­cych udział w aukcji głów­nej, 29 kla­czy wysta­wio­nych na sprze­daż w Letniej Aukcji Koni Arabskich wraz z czte­ro­po­ko­le­nio­wym rodo­wo­dem i zdję­cia przy­go­to­wa­ne przez naj­lep­szych foto­gra­fów.

Katalog zosta­nie wydru­ko­wa­ny w rekor­do­wym nakła­dzie aż 15 000 egzem­pla­rzy. Będzie dys­try­bu­owa­ny do wszyst­kich naj­waż­niej­szych przed­sta­wi­cie­li świa­ta koni arab­skich. Jego zagra­nicz­na pre­mie­ra będzie mia­ła miej­sce pod­czas Arabian Horse Show we fran­cu­skim Menton.

Zdjęcia koni do kata­lo­gu zosta­ły zro­bio­ne pod­czas spe­cjal­nych sesji przez świa­to­wej sła­wy foto­gra­fa Glenna Jacobsa, Sylwię Iłendę oraz Ewę Imielską-Hebdę. Na aukcję Summer Sale zosta­ło wysta­wio­nych 29 kla­czy, w tym po osiem pocho­dzą­cych ze stad­nin w Janowie Podlaskim i Michałowie, trzy z Białki i dzie­sięć koni nale­żą­cych do pry­wat­nych wła­ści­cie­li. Dziesięć kla­czy i jeden ogier pocho­dzą­ce ze Stadniny Koni Janów, osiem kla­czy z Michałowa, dwie z Białki oraz czte­ry kla­cze nale­żą­ce do pry­wat­nych wła­ści­cie­li wezmą nato­miast udział w głów­nej aukcji Święta Konia Arabskiego – Pride of Poland 2017.

Święto Konia Arabskiego odbę­dzie się w dniach 11 – 15 sierp­nia. Cztery pierw­sze dni wyda­rze­nia będą wypeł­nio­ne przez atrak­cje, któ­rych gospo­da­rzem jest Stadnina Koni Janów Podlaski. W pro­gra­mie wyda­rze­nia znaj­dą się tra­dy­cyj­nie Polski Narodowy Pokaz Koni Arabskich Czystej Krwi, aukcja Pride of Poland oraz Letnia Aukcja Koni Arabskich. Tegoroczna edy­cja będzie fina­łem obcho­dów 200-lecia stad­ni­ny w Janowie Podlaskim. 15 sierp­nia dzień otwar­ty orga­ni­zu­ją Stadnina Koni Michałów oraz Stado Ogierów Białka.

Dodatkowych informacji udziela:

  • Prezes Stadniny Sławomir Pietrzak tel. (83) 341 30 09 lub 663 413 009 e-mail: biuro@skjanow.pl 
  • Główny Hodowca Anna Stefaniuk tel. (83) 341 30 09 lub 697 619 305 e-mail: biuro@skjanow.pl  
  • Karolina Nawrot | tel. 603 412 555 e-mail: karolina.nawrot@mtp.pl
Print Friendly, PDF & Email
Hodowca i Jeździec