Aktualności

Zmiana terminu MPMK w ujeżdżeniu oraz powożeniu 2017

26 czerwca 2017 · Kategoria: MPMK, Ujeżdżenie, ·

Informujemy, że z powo­du zaak­cep­to­wa­nia przez FEI oraz PZJ ter­mi­nu jedy­nych, ofi­cjal­nych zawo­dów mię­dzy­na­ro­do­wych w dys­cy­pli­nie ujeż­dże­nia o ran­dze CDI3* orga­ni­zo­wa­nych w Polsce, mają­cych się odbyć w Janowie Podlaskim w dniach 28.09. – 1.10. 2017, pier­wot­ny ter­min MPMK w ujeż­dże­niu oraz powo­że­niu zaprzę­ga­mi jed­no­kon­ny­mi został zmie­nio­ny na 22 – 24.09. 2017. Miejsce roz­gry­wa­nia tych zawo­dów pozo­sta­je bez zmian – Strzegom. 

Print Friendly, PDF & Email
Hodowca i Jeździec