Aktualności

MPMK w powożeniu 2017

26 czerwca 2017 · Kategoria: MPMK, Powożenie, ·

Polski Związek Hodowców Koni infor­mu­je, że tego­rocz­ny regu­la­min MPMK w powo­że­niu zaprzę­ga­mi jed­no­kon­ny­mi w nie­wiel­kim stop­niu róż­ni się od zeszło­rocz­ne­go. Od 1 maja zosta­ły zmie­nio­ne prze­pi­sy PZJ w powo­że­niu zaprzę­ga­mi jed­no­kon­ny­mi uwzględ­nia­ją­ce nowe regu­la­mi­ny roz­gry­wa­nia zawo­dów dla mło­dych koni, na wzór Mistrzostw Świata Młodych Koni tej dys­cy­pli­ny. Do Komisji Koordynacyjnej, w któ­rej skład wcho­dzą człon­ko­wie Zarządów PZJ oraz PZHK, a tak­że tre­ne­rzy odpo­wied­nich dys­cy­plin, zmie­nio­ne i uzu­peł­nio­ne zasa­dy roz­gry­wa­nia MPMK w powo­że­niu zaprzę­ga­mi jed­no­kon­ny­mi wpły­nę­ły już po cza­sie obo­wią­zu­ją­cym do wpro­wa­dza­nia zmian regu­la­mi­no­wych, któ­ry upły­wa z koń­cem stycz­nia każ­de­go roku.

Od 1 maja 2017 zawo­dy w powo­że­niu są roz­gry­wa­ne  według nowych zasad, i któ­re po prak­tycz­nym spraw­dze­niu ich dzia­ła­nia oraz akcep­ta­cji Komisji Koordynacyjnej przy aktyw­nym udzia­le tre­ne­ra kadry powo­że­nia, będą obo­wią­zy­wać od roku następ­ne­go. 

Należy pamię­tać tak­że, że zmia­ny  regu­la­mi­nów MPMK w każ­dej dys­cy­pli­nie łączą się ze zmia­na­mi zasad uzna­wa­nia ogie­rów na pod­sta­wie tych naj­waż­niej­szych zawo­dów dla mło­dych koni, co wyma­ga akcep­ta­cji Komisji Ksiąg Stadnych koni ras pół­krwi PZHK oraz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.    

Print Friendly, PDF & Email
Hodowca i Jeździec