Aktualności

Zmiany w kwalifikacjach do skokowych MPMK 5- i 6-latków

27 czerwca 2017 · Kategoria: MPMK, Skoki przez przeszkody, ·

Polski Związek Hodowców Koni infor­mu­je, że Komisja Koordynacyjna po ponow­nym roz­pa­trze­niu wnio­sku KJ Sokół Damasławek wyra­zi­ła zgo­dę na orga­ni­za­cję kwa­li­fi­ka­cji do MPMK koni 5- i 6-letnich pod­czas ZR w sko­kach przez prze­szko­dy o Memoriał Angeliki Jach. Zawody te odbę­dą się w dniach 8-9.07.2017, ter­min zosta­nie wpi­sa­ny do kalen­da­rza ofi­cjal­nych kwa­li­fi­ka­cji koni 5- i 6- let­nich.

Print Friendly, PDF & Email
Hodowca i Jeździec