Aktualności

Ścieżka huculska w Sielcu odwołana! Nowa impreza w kalendarzu

1 czerwca 2017 · Kategoria: Zakłady Treningowe, · Rasa:

Informujemy, iż w związ­ku z odwo­ła­niem XII Świętokrzyskiej Ścieżki Huculskiej (kwa­li­fi­ka­cje do Mistrzostw Polski Koni Huculskich oraz pró­ba dziel­no­ści koni rasy hucul­skiej) w Sielcu k. Staszowa w dniach 24 – 25 czerw­ca br. oraz licz­ny­mi tele­fo­na­mi od hodow­ców, Okręgowy Związek Hodowców Koni w Rzeszowie posta­no­wił zor­ga­ni­zo­wać wierz­cho­wą pró­bę dziel­no­ści koni tej rasy na tere­nie Fundacji „Klikowska Ostoja Polskich Koni” (33 – 102 Tarnów, ul. Klikowska 304).

Warunkiem zor­ga­ni­zo­wa­nia i prze­pro­wa­dze­nia pró­by, pla­no­wa­nej na dzień 24 czerw­ca br., uwzględ­nia­jąc opła­tę orga­ni­za­cyj­ną w wyso­ko­ści 100 zł za konia, jest zgło­sze­nie i udział w zawo­dach mini­mum 20 koni (kla­czy i ogie­rów). Limit zgło­szeń to 25 koni.

Prosimy wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych pró­bą o pil­ne zgło­sze­nie koni i nie­zwłocz­ną infor­ma­cję w tej spra­wie do biu­ra OZHK w Rzeszowie tel. (17) 852 – 74-94, mail ozhkrzeszow@poczta.onet.pl w nie­prze­kra­czal­nym ter­mi­nie do 7 czerw­ca br. (śro­da). Po tym ter­mi­nie wszyst­kim zain­te­re­so­wa­nym roze­sła­ne zosta­ną szcze­gó­ło­we pro­po­zy­cje udzia­łu w zawo­dach oraz for­mu­larz zgło­sze­nio­wy.

Print Friendly, PDF & Email
Hodowca i Jeździec