Aktualności

Wystawa w Bratoszewicach

14 czerwca 2017 · Kategoria: Imprezy hodowlane, Wystawy i pokazy, · Rasa: ,,,,

W imie­niu Okręgowego Związku Hodowców Koni w Kielcach Biuro w Bogusławicach zapra­sza­my na naj­więk­szą wysta­wę koni woje­wódz­twa łódz­kie­go.

Już w ten week­end, w dniach 17 – 18 czerw­ca 2017 roku, w Łódzkim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach odbę­dzie się wysta­wa koni ras szla­chet­nych, zim­no­krwi­stych i kuców oraz wstęp­na kwa­li­fi­ka­cja kla­czy sztum­skich dwu­let­nich i trzy­let­nich do pro­gra­mu ochro­ny zaso­bów gene­tycz­nych. Do oce­ny zgło­szo­no 49 kla­czy i ogie­rów w róż­nym wie­ku. Oprócz koni będzie moż­na obej­rzeć inne gatun­ki zwie­rząt, takie jak: bydło, owce, kozy i inne. Ponadto przy­go­to­wa­no wie­le atrak­cji m.in. pokaz psa paster­skie­go czy dży­gi­tów­ki. Zapraszamy do zapo­zna­nia się z zapro­sze­niemregu­la­mi­nem wysta­wy.

Hodowca i Jeździec