Aktualności

Zmarł Henryk Kurzyna

14 czerwca 2017 · Kategoria: Ogłoszenia, ·

Z głę­bo­kim smut­kiem i żalem zawia­da­mia­my, że w dniu 10 czerw­ca 2017 roku zmarł w wie­ku 70 lat Pan Henryk Kurzyna, zasłu­żo­ny hodow­ca koni zim­no­krwi­stych z Augustowa.

Uroczystości pogrze­bo­we odbę­dą się dnia 16 czerw­ca 2017 r. Wyprowadzenie z domu (Augustów, uli­ca Rajgrodzka 47) o godzi­nie 11:30. Masz Święta żałob­na odpra­wio­na będzie o godzi­nie 12:00 w Kościele pod wezwa­niem Św. Jana Chrzciciela w Augustowie, al. Jana Pawła II 14.

Rodzinie i bli­skim prze­ka­zu­je­my wyra­zy głę­bo­kie­go współ­czu­cia.

Print Friendly, PDF & Email