Aktualności

XVII Ogólnopolski Czempionat Koni Huculskich

13 czerwca 2017 · Kategoria: Czempionaty, · Rasa:

W minio­ny week­end hodow­cy i miło­śni­cy koni rasy hucul­skiej spo­tka­li się na  XVII Ogólnopolskim Młodzieżowym  Czempionacie koni tej rasy. Dwudniowa impre­za pod nazwą „Szlakiem Konia Huculskiego” odby­ła się na tere­nie Fundacji „Klikowska Ostoja Polskich Koni” w Tarnowie, pod hono­ro­wym patro­na­tem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Mimo kapry­śnej aury zgod­nie z pla­nem oce­nie pod­da­no 49 kla­czy i ogie­rów, w podzia­le na kla­sy koni rocz­nych, 2-letnich oraz 3-letnich. Tym razem suk­ces odno­to­wa­ły dwie naj­więk­sze hodow­le pań­stwo­we: przed­sta­wi­cie­le ZDIZ PIB Odrzechowa ode­bra­li tro­feum dla Czempiona Ogierów oraz Najlepszego Konia Pokazu - 3-letniego og. ODEON-O (Lotnik – Olimpia-O po Ważniak), zaś Kombinat Rolny Kietrz Sp. z o.o. – SKH Gładyszów otrzy­mał nagro­dę ufun­do­wa­ną dla Czempionki Klaczy, któ­ra przy­pa­dła 3-letniej kl. SEREDA (Hasan z Sadyby – Syberia po Sonet). Jak moż­na było się spo­dzie­wać, wysta­wę zdo­mi­no­wa­li wystaw­cy z rodzi­mych hucu­łom tere­nów Małopolski i Podkarpacia, pre­zen­tu­jąc łącz­nie 41 koni.

Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie prze­wi­dział rów­nież pokaz użyt­ko­wo­ści, przy­go­to­wu­jąc IV edy­cję Małopolskich Zawodów w Powożeniu Zaprzęgami Konnymi, któ­re dla koni hucul­skich sta­no­wi­ły eli­mi­na­cję tego­rocz­ne­go Pucharu o Kryształową Kulę w powo­że­niu zaprzę­ga­mi kon­ny­mi.

Szczegółowe wyni­ki czem­pio­na­tu dostęp­ne w zakład­ce, a zawo­dów zaprzę­go­wych na stro­nie www.ozhk.pl

Print Friendly, PDF & Email