Aktualności

XX Narodowy Czempionat Koni Małopolskich

13 czerwca 2017 · Kategoria: Czempionaty, · Rasa:

W nie­dzie­lę na tere­nie Stada Ogierów Białka zakoń­czył się XX jubi­le­uszo­wy Narodowy Czempionat Koni Małopolskich, w któ­rym wzię­ło udział bli­sko 70 koni.

Najbardziej uty­tu­ło­wa­nym spo­śród nich został og. Efez AA (Davinci - Erisa po Hindus) hod. i wł. Michała Kuczery, któ­ry uzy­skał naj­lep­szy wynik w kate­go­rii ogie­rów dwu­let­nich, następ­nie został wybra­ny czem­pio­nem ogie­rów młod­szych, a na koniec zdo­był tytuł naj­lep­sze­go konia poka­zu. W kate­go­rii ogier­ków rocz­nych zwy­cię­żył jego peł­ny brat Escobar AA, co czy­ni pana Michała Kuczerę jed­nym z naj­bar­dziej uty­tu­ło­wa­nych hodow­ców poka­zu.

Najwyżej oce­nio­nym koniem w kate­go­rii kla­czek rocz­nych (a tak­że spo­śród wszyst­kich kate­go­rii) była Hegzema (Egzemus - Hewella po Emetyt) hod. Jana Zubera, wła­sno­ści jego cór­ki Diany. Zaś pierw­sze miej­sca w kla­sach kla­czy 2- i 3-letnich zdo­by­ły wycho­wan­ki SK Janów Podlaski: Ascella (Huzar - Astella po Veritas) i Emblema (Chestnut Park All That Jazz - Emina po Divisor).

Serdecznie gra­tu­lu­je­my wszyst­kim wystaw­com i życzy­my dal­szych suk­ce­sów hodow­la­nych!

Wyniki Czempionatu Ogierów i Klaczy Młodszych:

 

Lokata

Czempionat Ogierów Młodszych Czempionat Klaczy Młodszych
I Efez (Davinci - Erisa po Hindus)

hod. i wł. Michał Kuczera

Ascella (Huzar - Astella po Veritas)

hod. i wł. SK Janów Podlaski

II Arion (Sentender - Andora po Dresk)

hod. i wł. Lech Żołdak

Emblema (Ch.P. All That Jazz - Emina po Divisor)

hod. i wł. SK Janów Podlaski

III Atak (Hindus - Aruba po Banita)

hod. Grzegorz Świerk, wł. Wiesław Koch

Hegzema (Egzemus - Hewella po Emetyt)

hod. Jan Zuber, wł. Diana Zuber

IV Escobar (Davinci - Erisa po Hindus)

hod. i wł. Michał Kuczera

Amfetamina-S (Davinci - Adrenalina po Jurand)

hod. i wł. Aleksander Sokołowski

Szczegółowe wyni­ki na stro­nie www.lzhk.pl

Galeria zdjęć www.lzhk.pl

Print Friendly, PDF & Email