Aktualności

XVIII Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych Wystawa Specjalistyczna Czempionat Koni Sztumskich

13 czerwca 2017 · Kategoria: Wystawy i pokazy, · Rasa:

W dniach 10 – 11 czerw­ca w Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego odbył się kolej­ny z czem­pio­na­tów ogól­no­pol­skich tym razem Czempionat Koni Sztumskich.

Do oce­ny dopro­wa­dzo­no 34 konie rocz­ne i dwu­let­nie. Dominowały konie z woj. pomor­skie­go – koleb­ki konia sztum­skie­go, ale na czem­pio­na­cie gości­ły rów­nież konie z Warmii i Mazur, Mazowsza oraz Dolnego Śląska. Wśród kla­czy naj­lep­szą oka­za­ła się dwu­let­nia Marsjanka (Gracjan – Masylaba po Sylabant) hod. i wł. Andrzeja Stefańskiego otrzy­mu­jąc wyso­kie noty przede wszyst­kim za typ i pokrój. Wśród ogie­rów wygrał ogier uro­dzo­ny 04.03.2015 roku kasz­ta­no­wa­ty Boniek (Tezeusz – Bryczesia II po Synek) hod. Romana Landmessera, wł. Ryszarda Miklaszewicza. Ogier popraw­nie zbu­do­wa­ny cha­rak­te­ry­zu­ją­cy się bar­dzo dobrym ruchem szcze­gól­nie w kłu­sie.

Drugiego dnia nastą­pi­ło uro­czy­ste nagro­dze­nie wystaw­ców naj­lep­szych koni oraz zor­ga­ni­zo­wa­no dodat­ko­wy kon­kurs pod nazwą „Młody Hodowca”. Młodzież hob­by­stycz­nie bądź rodzin­nie zwią­za­na z koń­mi pre­zen­to­wa­ła konie w pozy­cji zoo­tech­nicz­nej oraz w ruchu. Konkurencja i emo­cje były duże. W rezul­ta­cie kon­kurs ten wygra­ła Magdalena Zaborowska 15 -let­nia cór­ka zna­ne­go hodow­cy Pana Mariusza Zaborowskiego, któ­ra już od kil­ku lat pre­zen­tu­je konie na wysta­wach i poka­zach koni.

Wszystkim wystaw­com ser­decz­nie gra­tu­lu­je­my i życzy­my dal­szych suk­ce­sów!

fot. Materiały PomZHK

Hodowca i Jeździec