Aktualności

Zmiany w kwalifikacjach do skokowych MPMK 4-latków

4 lipca 2017 · Kategoria: MPMK, Skoki przez przeszkody, ·

Z powo­du sil­nych opa­dów opie­kun stre­fy Janusz Bobik odwo­łał kon­kur­sy eli­mi­na­cyj­ne dla koni 4-letnich, któ­re mia­ły odbyć się pod­czas ZR Sedina Horse Show 1-2.07. Konkursy te zosta­ły prze­nie­sio­ne do Barlinka i odbę­dą się w dniach 7-8.07. Organizatorem tych zawo­dów jest zna­ny na tym tere­nie KJ Contendros Barlinek.
Termin ten zosta­nie ofi­cjal­nie wpi­sa­ny do kalen­da­rza, a wyni­ki będą uwzględ­nio­ne jako eli­mi­na­cyj­ne, pod warun­kiem speł­nie­nia wymo­gów for­mal­nych.

Print Friendly, PDF & Email
Hodowca i Jeździec