Aktualności

Zmiany w kwalifikacjach do skokowych MPMK 5-latków

4 lipca 2017 · Kategoria: MPMK, Skoki przez przeszkody, ·

Polski Związek Hodowców Koni infor­mu­je, że Komisja Koordynacyjna wyra­zi­ła zgo­dę na orga­ni­za­cję kwa­li­fi­ka­cji do MPMK koni 5-letnich pod­czas ZR w Turzynie. Zawody te odbę­dą się w dniach 15-16.07.
Termin zosta­nie wpi­sa­ny do kalen­da­rza ofi­cjal­nych kwa­li­fi­ka­cji koni 5-letnich, a wyni­ki po speł­nie­niu wyma­gań for­mal­nych zosta­ną uwzględ­nio­ne jako eli­mi­na­cje.

Print Friendly, PDF & Email
Hodowca i Jeździec