Aktualności

Rafał Wojtacha – Mistrz Polski w Powożeniu Zaprzęgami Parokonnymi 2017

30 sierpnia 2017 · Kategoria: Powożenie, · Rasa:

XXXIII Mistrzostwa Polski w zaprzę­gach paro­kon­nych roz­gry­wa­ne w ośrod­ku Lando w Ptakowicach wygrał pro­wa­dzą­cy przez wszyst­kie 3 dni gospo­darz tych zawo­dów Rafał Wojtacha, powo­żą­cy parą koni rasy ślą­skiej: Eros śl. (po Burgund od Estonia / Dudek) hod. Mirosława JarmużaRespekt śl. (po Jogurt od Renatka / Butanol) hod. SO Książ. Oba konie są wła­sno­ści zawod­ni­ka.

Rafał Wojtacha ode­brał z rąk Prezesa Polskiego Związku Hodowców Koni, Pawła Mazurka nagro­dę dla Najlepszych Koni Polskiej Hodowli.

W ostat­nich latach konie Rafała Wojtachy z koniem pod­sta­wo­wym jakim jest Respekt zdo­by­ły już trze­ci medal Mistrzostw Polski w Powożeniu Zaprzęgami Parokonnymi.

Print Friendly, PDF & Email
Hodowca i Jeździec