Aktualności

Kwalifikacje do ujeżdżeniowych MPMK 2017

30 sierpnia 2017 · Kategoria: MPMK, Ujeżdżenie, ·

Nie skoń­czy­ły się jesz­cze wszyst­kie kon­kur­sy kwa­li­fi­ka­cyj­ne do ujeż­dże­nio­wych MPMK 2017, ale poda­je­my listę koni, któ­re do tej pory star­to­wa­ły w tych zawo­dach.
Przypominamy, że wszyst­kie konie star­tu­ją­ce w MPMK muszą być wpi­sa­ne do bazy konio­wa­tych PZHK oraz speł­niać wyma­ga­nia pro­gra­mów hodow­la­nych ksiąg sp, wlkp lub mało­pol­skiej. Niektóre spra­wy unie­moż­li­wia­ją­ce start w MPMK są roz­pa­try­wa­ne indy­wi­du­la­nie przez odpo­wied­nie Komisje Ksiąg i po speł­nie­niu wyma­gań for­mal­nych dany koń uzy­sku­je zgo­dę na start.

  • Konie zazna­czo­ne kolo­rem czer­wo­nym nie mają pra­wa star­tu w MPMK, ponie­waż nie zosta­ły wpi­sa­ne do bazy PZHK, nie został więc zwe­ry­fi­ko­wa­ne pod wzglę­dem rodo­wo­do­wym.
  • Konie zazna­czo­ne na poma­rań­czo­wo są w trak­cie wery­fi­ka­cji przez Dział Ksiąg Stadnych PZHK.
  • Konie zazna­czo­ne kolo­rem zie­lo­nym są w porząd­ku pod wzglę­dem rodo­wo­do­wym.
Hodowca i Jeździec