Aktualności

Tarpaniada – piękna osiemnastka!

30 sierpnia 2017 · Kategoria: Czempionaty, Wystawy i pokazy, · Rasa:

W minio­ny week­end już po raz 18‐ty odby­ła się w SO Sieraków naj­waż­niej­sza impre­za hodow­la­na koni rasy konik pol­ski – TARPANIADA. Oferta tego­rocz­nej TARPANIADY była tra­dy­cyj­nie bar­dzo boga­ta – przez Sieraków prze­ma­sze­ro­wał koni­ko­wy koro­wód, poza czem­pio­na­tem odby­ły się zapie­ra­ją­ce dech w pier­siach poka­zy, emo­cjo­nu­ją­ce wyści­gi na koni­kach, kon­fe­ren­cja nauko­wa i pró­ba dziel­no­ści.

W tym roku w Krajowej Wystawie Koników Polskich w kate­go­rii mło­dzie­żo­wej trium­fo­wa­ła klacz Grenta (po Mobil od Greta), wł. i hod. SK Dobrzyniewo oraz ogie­rek Jawor SO (po Tunel od Jawa), wł. i hod. SO Sieraków „Gałopol”. Czempionką kla­czy star­szych zosta­ła Wigusia (po Nest od Wigura) a ogie­rów star­szych Nigr (po Obuwik od Nigra), oba koni­ki wł. i hod. SO Sieraków.

W pró­bie wierz­cho­wej pierw­sze miej­sce zaję­ła klacz Góralka Izery (po Newton od Goya) hod. Joanny Chyłek a wł. Kamili Cieślak, poko­nu­jąc w pró­bie godzi­no­wej ponad 12 km. Jednak wal­ka o pierw­szą loka­tę była bar­dzo zacię­ta, aż 3 kla­cze (Polinka, WeriaDike Izery) dep­ta­ły zwy­cięż­czy­ni po pię­tach uzy­sku­jąc bar­dzo zbli­żo­ne wyni­ki. W pró­bie zaprzę­go­wej nie­kwe­stio­no­wa­nym zwy­cięz­cą oka­zał się ogier Modrzew K (po Modem od Manita) hod. i wł. PHR Tulce.

W przed­dzień Tarpaniady – 25 sierp­nia, odby­ło się w Sierakowie Walne Zebranie Związku Hodowców Koników Polskich, w wyni­ku któ­re­go ste­ry w ZHKP objął Pan Jan Słomiany.

Wszystkim zwy­cięz­com oraz nowe­mu Prezesowi ZHKP ser­decz­nie gra­tu­lu­je­my, a gospo­da­rzom dzię­ku­je­my za kon­ty­nu­owa­nie tej pięk­nej impre­zy.

Wyniki:

fot. Mira Suwała

Hodowca i Jeździec