Aktualności

Warsztaty prawne podczas VIII Czempionatu Koni Rasy Wielkopolskiej

24 sierpnia 2017 · Kategoria: Szkolenia, ·

Po raz kolej­ny zapra­sza­my do udzia­łu w szko­le­niu pro­wa­dzo­nym przez Zespół Kancelarii Lex Hippica na temat sprze­da­ży koni w świe­tle pra­wa.

W trak­cie warsz­ta­tu zosta­ną omó­wio­ne takie zagad­nie­nia jak: kon­struk­cja dobrej umo­wy sprze­da­ży konia, prak­tycz­ne aspek­ty praw­ne zwią­za­ne z docho­dze­niem rosz­czeń w przy­pad­ku wad sprze­da­ne­go zwie­rzę­cia oraz spo­so­by zabez­pie­cze­nia inte­re­sów sprze­daw­cy.

Szkolenie odbę­dzie się w trak­cie VIII Ogólnopolskiego Czempionatu Koni Rasy Wielkopolskiej i Czempionatu Porównawczego w sko­kach luzem dnia 2 wrze­śnia 2017 r., oko­ło godzi­ny 18:00 w Młodzikowie.

Hodowca i Jeździec