Aktualności

Zmarł Marian Kowalczyk – nestor polskiego jeździectwa

29 sierpnia 2017 · Kategoria: Ogłoszenia, ·

Dziś w nocy zmarł Marian Kowalczyk, wszech­stron­ny jeź­dziec, któ­ry star­to­wał we wszyst­kich dys­cy­pli­nach jeź­dziec­kich (sko­ki, ujeż­dże­nie, WKKW i wol­ty­żer­ce). Trener Kadry Narodowej, pod któ­re­go ręką Polska zdo­by­ła na Olimpiadzie w Moskwie w 1980 r zło­to indy­wi­du­al­nie i sre­bro zespo­ło­wo. Trener wie­lu poko­leń jeźdź­ców.
Rodzinie i bli­skim skła­da­my wyra­zy współ­czu­cia.

Print Friendly, PDF & Email
Hodowca i Jeździec