Aktualności

Krakowski Pokaz i Międzynarodowa Aukcja Koni Arabskich

29 sierpnia 2017 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże, Czempionaty, wystawy i pokazy, · Rasa:

W dniach 8 – 10 wrze­śnia 2017 roku, w ser­cu Małopolski, w Michałowicach pod Krakowem na tere­nie Klubu Jazdy Konnej „Szary” odbę­dą się: II Krakowski Pokaz Koni Arabskich (impre­za afi­lio­wa­na przez Europejską Organizację Konia Arabskiego ECAHO – C‑National), 8 – 10 wrze­śnia (pią­tek – nie­dzie­la) oraz Międzynarodowa Aukcja Koni Arabskich – 10 wrze­śnia (nie­dzie­la).

Po uda­nym debiu­cie w 2016 roku, kra­kow­ski pokaz wpi­sał się w kra­jo­wy i mię­dzy­na­ro­do­wy kalen­darz imprez poświę­co­nych koniom arab­skim czy­stej krwi. W tym roku orga­ni­za­to­rzy, zachę­ce­ni oraz zdo­pin­go­wa­ni przez kra­jo­wych i zagra­nicz­nych hodow­ców oraz miło­śni­ków koni, pod­ję­li decy­zję o orga­ni­za­cji w ser­cu Małopolski MIĘDZYNARODOWEJ AUKCJI KONI ARABSKICH. Będzie to pierw­sza aukcja koni arab­skich czy­stej krwi w Polsce, ofe­ru­ją­ca kla­cze i ogie­ry, zarów­no pol­skich jak i zagra­nicz­nych wystaw­ców. Wezmą w niej udział konie wpi­sa­ne do Ksiąg Stadnych kra­jów uzna­nych przez WAHO, z Kataru, Francji, USA, Izraela, Włoch i Czech. Po raz pierw­szy też, pre­cy­zyj­nie skon­stru­owa­na ofer­ta zawie­ra oprócz koni hodow­la­nych, przede wszyst­kim pro­spek­ty poka­zo­we, a więc konie w tre­nin­gu, mło­de, goto­we do wystę­pów na czem­pio­na­tach, kra­jo­wych i mię­dzy­na­ro­do­wych. Kończący się jesie­nią sezon poka­zów w Europie jest jed­no­cze­śnie począt­kiem imprez dedy­ko­wa­nych koniom czy­stej krwi na Bliskim Wschodzie.
Aukcjonerem będzie uzna­ny i cenio­ny za pro­fe­sjo­na­lizm Andrew Nolan, któ­ry wie­lo­krot­nie spraw­dził się w Janowie Podlaskim pod­czas Pride of Poland.

W cią­gu trzech dni, doświad­cze­ni orga­ni­za­to­rzy impre­zy, doło­żą wszel­kich sta­rań, aby zapew­nić jak naja­trak­cyj­niej­szy i roz­bu­do­wa­ny pro­gram impre­zy, mogą­cy zain­te­re­so­wać zarów­no hodow­ców i wystaw­ców koni arab­skich jak i obser­wa­to­rów, miło­śni­ków spę­dza­nia cza­su na świe­żym powie­trzu oraz rodzi­ny z dzieć­mi. Oprócz tra­dy­cyj­nych klas „w ręku”, dla kla­czy i ogie­rów, wszy­scy goście będą mogli dodat­ko­wo podzi­wiać doro­bek pol­skich hodow­ców w kla­sach źre­biąt, bawić się pod­czas kla­sy ama­to­rów – pre­zen­te­rów, a tak­że użyt­ko­wych klas typu „ple­asu­re”, w któ­rych konie zapre­zen­tu­ją swo­je umie­jęt­no­ści pod jeźdź­ca­mi.

Zarówno jed­ni jak i dru­dzy doce­nią uro­ki i kom­fort, jakie ofe­ru­je KJK „Szary”, odda­lo­ny 30 minut dro­gi od Krakowa. Świetnie poło­żo­ny, dosko­na­le wypo­sa­żo­ny, nowo­cze­sny ośro­dek zapew­ni wygo­dę koniom i ludziom, nato­miast obszer­na hala wraz z try­bu­ną dla widzów pozwo­li na orga­ni­za­cję poka­zów i aukcji na naj­wyż­szym świa­to­wym pozio­mie.

Zapraszamy do wzię­cia udzia­łu w jedy­nym w swo­im rodza­ju, wyjąt­ko­wym mało­pol­skim świę­cie konia arab­skie­go. Będziecie Państwo świad­ka­mi spek­ta­ku­lar­ne­go wyda­rze­nia, gdzie spor­to­we emo­cje będą się prze­pla­ta­ły
z pięk­nem i cha­ry­zmą koni czy­stej krwi w trak­cie poka­zów, a następ­nie zosta­ną zwień­czo­ne pod­czas Międzynarodowej Aukcji Koni Arabskich.

Obecność na poka­zie i aukcji zapo­wie­dzia­ło już licz­ne gro­no miło­śni­ków koni arab­skich czy­stej krwi z kra­ju i z zagra­ni­cy.

Zapraszamy!

www.cracow-show.arabians.pl

EUROGRANT OZ

Hodowca i Jeździec