Aktualności

Lista koni zgłoszonych na MPMK w WKKW

11 września 2017 · Kategoria: MPMK, WKKW, ·

Przedstawiamy listę koni zgło­szo­nych na Mistrzostwa Polski Młodych Koni w WKKW, któ­re odbę­dą się w dniach 14 – 17. wrze­śnia w Strzegomiu. W razie wąt­pli­wo­ści pro­si­my o kon­takt z p. Anną Cuber.

Legenda:

  • konie zie­lo­ne spraw­dzo­ne pod wzglę­dem rodo­wo­do­wym,
  • konie poma­rań­czo­we w trak­cie wery­fi­ka­cji,
  • na czer­wo­no konie bez moż­li­wo­ści star­tu.  
Hodowca i Jeździec