Aktualności

Zmiana miejsca Wystawy – Aukcji ogierów ras zimnokrwistych (okręg łódzki)

6 września 2017 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże, · Rasa:

W imie­niu Okręgowego Związku Hodowców Koni w Kielcach, biu­ro w Bogusławicach infor­mu­je­my, że zosta­ło zmie­nio­ne miej­sce Wystawy – Aukcji ogie­rów ras zim­no­krwi­stych oraz kwa­li­fi­ka­cji kla­czy, zapla­no­wa­nych na 5 paź­dzier­ni­ka b.r. w Bratoszewicach. Impreza odbę­dzie się w Stadzie Ogierów Bogusławice.
W imie­niu orga­ni­za­to­rów, za wszel­kie zaist­nia­łe z tego powo­du utrud­nie­nia, prze­pra­sza­my.

Hodowca i Jeździec