Aktualności

V Ogólnopolski Czempionat Kuców – ODWOŁANY

5 września 2017 · Kategoria: Czempionaty, wystawy i pokazy, · Rasa:

W imie­niu Wojewódzkiego Związku Hodowców Koni w Warszawie z przy­kro­ścią infor­mu­je­my, że z powo­du zbyt małej ilo­ści zgło­szeń, V Ogólnopolski Czempionat Kuców (pla­no­wa­ny na 16 wrze­śnia 2017) w miej­sco­wo­ści Józefin – zosta­je odwo­ła­ny.
Wszystkich zain­te­re­so­wa­nych udzia­łem w impre­zie prze­pra­sza­my.

Hodowca i Jeździec