Aktualności

Sukces aukcji w Baborówku

2 października 2017 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże, · Rasa: ,,,

Druga edy­cja aukcji koni spor­to­wych z pre­dys­po­zy­cja­mi do sko­ków przez prze­szko­dy i WKKW pod­czas zawo­dów Baborówko Horse Sale Show 2017 zakoń­czy­ła się suk­ce­sem.

Do licy­ta­cji zosta­ło wyse­lek­cjo­no­wa­nych dwa­na­ście koni spor­to­wych. Kupujący mogli zapo­znać się z prze­zna­czo­ny­mi do aukcji koń­mi w opu­bli­ko­wa­nych wcze­śniej mate­ria­łach pro­mo­cyj­nych, a od czwart­ku – pod­czas mię­dzy­na­ro­do­wych zawo­dów WKKW w ramach jazd testo­wych i ofi­cjal­nej pre­zen­ta­cji.

Wyniki wyse­lek­cjo­no­wa­nych do aukcji pod­czas Baborówko Horse Sale Show 2017 koni są nastę­pu­ją­ce:

Nr kat.

Koń

Cena (PLN)

Uwagi

1

Monito m (San Luis xx – Moldau III / Shahir)

42.000

Odkupiony przez wła­ści­cie­la

2

Quenin hol. (Quintero – Alessandra / Clearway)

41.000

Słowacja

3

Tissot wlkp (Cassilio – Talia / Landjonker S)

63.000

Niemcy

4

Modena m (Szkrab – Mocca / Baryt)

55.000

Szwajcaria

5

Emon m (Frazes – Emarilla / Decoration)

29.000

Polska

6

Qualtender hol. (Quality – Venice IV / Contender)

30.000

Polska

7

Sentido m (Huzar – Sorbona / Emir)

Wycofany

Wycofany

8

Sydney sp (Bolshoi – Simone / Corland)

122.000

Odkupiony przez wła­ści­cie­la

9

Admirał m (Vis Versa – Aragona / Szał)

Nie sprze­da­ny

Nie uzy­skał ceny wywo­ław­czej

10

Mystique hol. (My Lord Carthago – Mona IX / Cancerto II)

49.000

Odkupiony przez wła­ści­cie­la

11

Fleur hol. (Cayado – Urmel / Leonce)

18.000

Polska

12

Cassens Coco Valentina han. (Canstakko – Carsstens Carla / Calido II)

124.000

Polska


Jesteśmy zado­wo­le­ni z wyni­ków sobot­niej aukcji pod­czas Baborówko Horse Sale Show 2017. Widzimy zapo­trze­bo­wa­nie na wyda­rze­nia, któ­re są prze­strze­nią, w któ­rej mogą spo­tkać się hodow­cy i wła­ści­cie­le koni oraz poten­cjal­ni kup­cy – mówi Henryk Święcicki jr, orga­ni­za­tor zawo­dów i aukcji. - Mamy pozy­tyw­ne infor­ma­cje zwrot­ne od zawod­ni­ków, któ­rzy jeż­dżą konie zaku­pio­ne pod­czas zeszło­rocz­nej aukcji Baborówko Horse Sale Show. Wierzymy, że z koń­mi sprze­da­ny­mi w tym roku w Baborówku będzie podob­nie i że z roku na rok popu­lar­ność aukcji pod­czas Baborówko Horse Sale Show będzie rosnąć - doda­je.

Hodowca i Jeździec