Aktualności

Mistrzostwa Polski w ujeżdżeniu – najlepsze konie polskiej hodowli w konkursie

2 października 2017 · Kategoria: Ujeżdżenie, · Rasa: ,

Miniony week­end w Janowie Podlaskim upły­nął pod zna­kiem ujeż­dże­nio­wych Mistrzostw Polski połą­czo­nych z mię­dzy­na­ro­do­wy­mi zawo­da­mi CDI3*. Rywalizacja odby­ła się w czte­rech kate­go­rii wie­ko­wych: dzie­ci, junio­rzy, mło­dzi jeźdź­cy i senio­rzy. Wśród zwy­cięz­ców zna­leź­li się mło­dzi zawod­ni­cy dosia­da­ją­cy koni pol­skiej hodow­li!

Rywalizację w kate­go­rii dzie­ci wygra­ła Matylda Cybula na Bessie wlkp (Cancoon hol. –Barbara wlkp / Dżamir xx) hod. Agnieszki i Cezarego Mattusch, wł. Natalii Szpuleckiej z łącz­nym wyni­kiem 203,230%. Trzecie miej­sce zaję­ła Natalia Głębowska na Korida‑P sp (Corleone Z Z – Kaljope‑P sp / Saracen sp) hod. Bogdan Parkitny, wł. Agata Głębowska z wyni­kiem 186,211%.

W kate­go­rii junio­rów Anna Maria Wojtkowska na wała­chu Pascal sp (Woland han. – Pandora sp / Nirkan sp) hod. Waldemar Zientek, wł. Zofia Wojtkowska (208,072%) zdo­by­ła srebr­ny medal MP.

Mistrzyni Polski w kate­go­rii dzie­ci Matylda CybulaBessie wlkp
fot. Agata Grosicka

Hodowca i Jeździec