Aktualności

Szkolenie z zakresu prezentacji koni

30 października 2017 · Kategoria: Konferencje, seminaria, szkolenia i wykłady, ·

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z ofer­tą uczest­nic­twa w szko­le­niu z zakre­su pre­zen­ta­cji koni gorąco- i zim­no­krwi­stych, orga­ni­zo­wa­nym w stad­ni­nie M. K. Szuster w dniu 18. listo­pa­da b.r.

Drodzy Hodowcy!

Uczestnicząc w wie­lu kon­kur­sach, czem­pio­na­tach czy poka­zach z przy­kro­ścią zaob­ser­wo­wa­łem, że wie­le bar­dzo dobrych koni jest fatal­nie pre­zen­to­wa­nych. Piękne konie, któ­re powin­ny odnieść suk­ce­sy, przez nie­umie­jęt­ną pre­zen­ta­cję lądu­ją w środ­ku staw­ki, albo nawet na samym koń­cu.
Nie jest to winą oce­nia­ją­cych. W więk­szo­ści przy­pad­ków wyni­ka to z bra­ku doświad­cze­nia czy umie­jęt­no­ści poka­za­nia konia przez wła­ści­cie­li czy pre­zen­te­rów.
Podczas wspa­nia­łej impre­zy hodow­la­nej zor­ga­ni­zo­wa­nej przez Terenowe Koło Hodowców Koni w Garwolinie w Górkach zro­dził się pomysł aby powró­cić do dobrej tra­dy­cji sprzed lat – szko­leń z zakre­su pre­zen­ta­cji koni gorą­co i zim­no­krwi­stych w stad­ni­nie M. K. Szuster w Budziskach.

Zakres szko­le­nia:

  • zasa­dy wła­ści­we­go przy­go­to­wa­nie konia do poka­zu (pie­lę­gna­cja),
  • dobór odpo­wied­nie­go stro­ju pre­zen­te­ra i pomoc­ni­ka,
  • rola pomoc­ni­ka pre­zen­te­ra,
  • nie­zbęd­ne akce­so­ria słu­żą­ce dobrej pre­zen­ta­cji,
  • pra­wi­dło­we usta­wie­nie konia przed komi­sją,
  • pra­wi­dło­we pre­zen­to­wa­nie w stę­pie i kłu­sie,
  • uży­cie pomo­cy (bat, ogło­wie, wodze) oraz posłu­gi­wa­nie się gło­sem.

W trak­cie szko­le­nia Wszyscy uczest­ni­cy będą mie­li szan­sę samo­dziel­nie zapre­zen­to­wać konie udo­stęp­nio­ne przez naszą stad­ni­nę.
Dodatkowo przed­sta­wi­my zasa­dy przy­go­to­wy­wa­nia i pierw­sze­go zakła­da­nia koni do powo­zu.

Po szko­le­niu zapra­sza­my: do zwie­dze­nia stad­ni­ny i muzeum powo­zów M. K. Szuster oraz na wspól­ne ogni­sko.

Udział w szko­le­niu w dniu 18 listo­pa­da 2017 o godzi­nie 11:00 jest bez­płat­ny.

Uwaga! Obowiązuje jed­nak wcze­śniej­sze imien­ne zgło­sze­nie swo­je­go udzia­łu u pani Agaty Sowińskiej (mail: agatatoya@op.pl; tel. 502 – 201-204 – koor­dy­na­to­ra szko­le­nia)

Facebook: TKHK Garwolin

Serdecznie zapra­sza­my hodow­ców
Monika i Krzysztof Szuster

Adres:
05 – 079 Budziska, gm. Halinów
ul. Ptasia 31
Stadnina Koni i Muzeum Powozów M. K. Szuster

Hodowca i Jeździec