Aktualności

Obligatoryjne próby dzielności dla klaczy huculskich

21 grudnia 2017 · Kategoria: Programy hodowli, · Rasa:

Przypominamy, iż zgod­nie z „Programem hodow­li koni rasy hucul­skiej”, kla­cze po zali­cze­niu wstęp­nej pró­by polo­wej są wpi­sy­wa­ne do księ­gi stad­nej, ale muszą obli­ga­to­ryj­nie do koń­ca roku kalen­da­rzo­we­go, w któ­rym koń­czą 7 lat zali­czyć pró­bę zasad­ni­czą – wierz­cho­wą lub zaprzę­go­wą (prze­pis ten obo­wią­zu­je wszyst­kie kla­cze wpi­sy­wa­ne do księ­gi od 1 stycz­nia 2014 r.). Ze wzglę­du na pierw­szy rok obo­wią­zy­wa­nia zapi­su oraz licz­bę kla­czy, któ­re nie zali­czy­ły wspo­mnia­nej pró­by, Komisja Księgi Stadnej pod­ję­ła decy­zję o prze­dłu­że­niu ter­mi­nu zali­cze­nia ww. pró­by użyt­ko­wej do dnia 31.12.2018 r. Decyzja ta jest jed­no­ra­zo­wa. Przypominamy jed­no­cze­śnie, iż wszyst­kie kla­cze 8‑letnie i star­sze, w momen­cie wpi­su do księ­gi stad­nej muszą posia­dać zali­czo­ną pró­bę zasad­ni­czą.

W przy­pad­ku nie­za­li­cze­nia pró­by zasad­ni­czej w obli­ga­to­ryj­nym ter­mi­nie, klacz utrzy­ma dotych­cza­so­wy wpis do księ­gi, jed­nak jej potom­stwo będzie iden­ty­fi­ko­wa­ne jako nie­ho­dow­la­ne (bez pra­wa wpi­su do księ­gi stad­nej koni rasy hucul­skiej). Jeśli klacz nie zali­czy ww. pró­by, ostat­nim źre­bię­ciem hodow­la­nym jest to uro­dzo­ne z kry­cia w 7. roku życia, jeśli nato­miast klacz zda pró­bę w ter­mi­nie póź­niej­szym za źre­bię­ta hodow­la­ne uzna­wać się będzie potom­stwo uro­dzo­ne z kry­cia po dniu zda­nia pró­by.

Terminarz prób dziel­no­ści dla koni razy hucul­skiej dostęp­ny jest na stro­nie pzhk.pl/kalendarz-imprez oraz w biu­rach OZHK/WZHK.

Hodowca i Jeździec