Aktualności

Konkurs dodatkowy w Kętrzynie

27 lipca 2018 · Kategoria: Czempionaty, wystawy i pokazy, ·

Drugiego dnia Czempionatu, w nie­dzie­lę 22 lip­ca roze­gra­no kon­kurs dodat­ko­wy na Najlepszego Młodego Prezentera. Do kon­kur­su przy­stą­pi­ło 7 osób z 5 Okręgowych Związków.
Najlepszym Prezenterem oka­za­ła się 22-letnia Agnieszka Szultka z Pomorskiego Związku Hodowców Koni w Malborku. Drugie miej­sce z tą samą licz­bą punk­tów po dogryw­ce zajął Dominik Rutkowski z Wojewódzkiego Związku Hodowców Koni w Warszawie, a trze­cie miej­sce przy­pa­dło Michałowi Rosa z Warmińsko-Mazurskiego Związku Hodowców Koni w Olsztynie.

Oceniano przy­go­to­wa­nie konia, strój pre­zen­te­ra oraz spo­sób pre­zen­ta­cji w pozy­cji stój, w stę­pie oraz kłu­sie. Najwięcej trud­no­ści pre­zen­te­rom spra­wi­ła pra­wi­dło­wa pre­zen­ta­cja w pozy­cji zoo­tech­nicz­nej przed Komisją, a naj­mniej pre­zen­ta­cja w stę­pie.

Wszystkim mło­dym pre­zen­te­rem ser­decz­nie gra­tu­lu­je­my i zachę­ca­my pozo­sta­łych hodow­ców i wystaw­ców do nauki pro­fe­sjo­nal­nej pre­zen­ta­cji swo­ich koni na wysta­wach.

Protokół z kon­kur­su na Najlepszego Młodego Prezentera dostęp­ny tutaj.

Najlepszy mlody prezenter

Agnieszka Szultka – Najlepszy Młody Prezenter 2018, fot.: Agnieszka Waraksa

Hodowca i Jeździec