Aktualności

Lato w pełni – letnie egzemy i sposoby walki z insektami

6 lipca 2018 · Kategoria: Porady żywieniowe, ·

Letnie egze­my to naj­więk­sza zmo­ra trwa­ją­ce­go sezo­nu. W wil­got­nym i cie­płym okre­sie póź­nej wio­sny i lata wywo­łu­ją je przede wszyst­kim mesz­ki (muchów­ki), któ­re kłu­jąc konie powo­du­ją wystę­po­wa­nie u nich reak­cji aler­gicz­nych, naj­czę­ściej w oko­li­cach grzy­wy, kłę­bu i rze­pu ogo­na. Skóra zwie­rzę­cia nie­rzad­ko punk­to­wo nabrzmie­wa i wypeł­nia się cie­czą, wydo­sta­ją­cą się na zewnątrz przez powsta­łe pęche­rzy­ki. Silne swę­dze­nie powo­du­je dra­pa­nie się konia, a to z kolei nie­rzad­ko pro­wa­dzi do miej­sco­wej utra­ty owło­sie­nia. Pozbawiona wło­sa skó­ra marsz­czy się i pokry­wa dodat­ko­wą wysyp­ką, aby na sku­tek dzia­ła­nia potu i czyn­ni­ków zewnętrz­nych osta­tecz­nie zacząć się łusz­czyć. Stan skó­ry odbi­ja się nie tyl­ko na wyglą­dzie konia, lecz rów­nież na jego zacho­wa­niu i samo­po­czu­ciu. Konie są roz­draż­nio­ne, ner­wo­we, skon­cen­tro­wa­ne nie na pra­cy pod sio­dłem tyl­ko na cią­głym odga­nia­niu się od fru­wa­ją­cych owa­dów. Jest to bar­dzo uciąż­li­we zarów­no dla koni jak i jeźdź­ców. Również korzy­sta­nie z pastwi­ska, któ­re dzia­ła na konie zawsze relak­su­ją­co, sta­je się trud­niej­sze – zamiast spo­koj­ne­go wypa­sa­nia, konie bie­ga­ją ner­wo­wo pró­bu­jąc uciec od uciąż­li­wych insek­tów.

Nadwrażliwość na uką­sze­nia meszek prze­ja­wia ok. 5% popu­la­cji konio­wa­tych. Muchówki mają swo­je sie­dli­ska na obsza­rach wil­got­nych, a okres ich żero­wa­nia przy­pa­da na godzi­ny wie­czor­ne i noc­ne. Atakują głów­nie konie wypa­sa­ne w pobli­żu roz­le­wisk wod­nych i prze­by­wa­ją­ce na pastwi­skach do póź­ne­go wie­czo­ra lub całą noc. Oprócz wspo­mnia­nej grzy­wy, kłę­bu i ogo­na, na ukłu­cia nara­żo­ny jest rów­nież grzbiet, szy­ja, mał­żo­wi­ny uszne i guzy bio­dro­we. Statystycznie czę­ściej ata­ko­wa­ne są konie ciem­no umasz­czo­ne, a wraż­li­wość na uką­sze­nie wzra­sta wraz z wie­kiem. Nadwrażliwość na uką­sze­nia muchó­wek jest czę­sto dzie­dzicz­na.

Codzienna pie­lę­gna­cja konia cier­pią­ce­go na egze­mę let­nią to dokład­ne oczysz­cze­nie z zabru­dzeń i łupie­żu. Dezynfekcja wyklu­czyć ma powsta­wa­nie kolej­nych sta­nów zapal­nych. Mycie grzy­wy i ogo­na powin­no być prze­pro­wa­dza­ne spe­cjal­nym anty­sep­tycz­nym szam­po­nem. Do ewen­tu­al­nych płu­ka­nek zale­ca się zie­lo­ną her­ba­tę. Na otar­cia pole­ca­na jest naj­czę­ściej zio­ło­wa maść lano­li­no­wa, na miej­sca dotknię­te sta­nem zapal­nym – mie­szan­ka z olej­ku lawen­do­we­go i rumian­ko­we­go.

Dla zmniej­sze­nia eks­po­zy­cji na ata­ki muchó­wek sto­su­je się der­ki siat­ko­we oraz całą bate­rię środ­ków odstra­sza­ją­cych owa­dy w posta­ci aero­zo­li i bal­sa­mów zawie­ra­ją­cych ben­zo­esan ben­zy­lu lub olej­ki roślin­ne. W okre­sach naj­więk­szej aktyw­no­ści koma­rów i much (wcze­sny ranek, póź­ne popo­łu­dnie) wła­ści­cie­le koni aler­gicz­nych powin­ni pozo­sta­wiać je w staj­ni.

Leczenie konia cho­re­go na ostrą/przewlekłą for­mę lip­ców­ki opie­ra się na poda­wa­niu leków anty­aler­gicz­nych. Mają one łago­dzić świąd i zmniej­szać reak­cję zapal­ną orga­ni­zmu. W przy­pad­ku zaka­że­nia bak­te­ryj­ne­go, otarć i ran sto­su­je się anty­bio­ty­ki.

Zmniejszenie reak­cji aler­gicz­nych to tak­że pra­wi­dło­we żywie­nie. Oprócz pro­fi­lak­ty­ki doraź­nej – eli­mi­na­cji lub zmniej­sze­nia ilo­ści pasz zawie­ra­ją­cych cukry pro­ste, o przy­go­to­wa­nie „żywie­nio­we” konia do sezo­nu war­to zadbać dużo wcze­śniej. Już wcze­sną wio­sną powin­ni­śmy włą­czyć do die­ty dodat­ki zawie­ra­ją­ce odpo­wied­nie zio­ła (czo­snek, czar­nusz­ka, mni­szek lekar­ski, tymia­nek, natka pie­trusz­ki, nagie­tek), pra­wi­dło­wo zbi­lan­so­wa­ne kwa­sy tłusz­czo­we omega‑3/-6 (estry, ole­je, sie­mię lnia­ne) czy ocet jabł­ko­wy. Niezwykle waż­na jest rów­nież odpo­wied­nio wcze­śnie zasto­so­wa­na suple­men­ta­cja tymi mikro­ele­men­ta­mi i wita­mi­na­mi, któ­re odgry­wa­ją istot­ną rolę we wzmoc­nie­niu odpor­no­ści orga­ni­zmu, łago­dze­niu obja­wów zapa­leń skó­ry i let­nich egzem oraz mają zna­czą­cy udział w kształ­to­wa­niu pożą­da­nej jako­ści okry­wy wło­so­wej. Do tej gru­py nale­ży przede wszyst­kim cynk, miedź, wita­mi­na H (bio­ty­na), wita­mi­na C i kom­pleks wita­min B. Ich regu­lar­na suple­men­ta­cja, zarów­no przed jak i pod­czas całe­go sezo­nu let­nie­go, sprzy­jać będzie ogra­ni­cze­niu i łago­dze­niu skór­nych reak­cji aler­gicz­nych, a co za tym idzie mniej uciąż­li­wych i nie­bez­piecz­nych dla zdro­wia kon­se­kwen­cji zdro­wot­nych.

Musimy mieć rów­nież świa­do­mość tego, że oprócz uką­szeń owa­dów jest wie­le innych czyn­ni­ków wywo­łu­ją­ce aler­gie skór­ne. Należą do nich: nie­któ­re leki czy środ­ki pie­lę­gnu­ją­ce, inten­syw­ne świa­tło sło­necz­ne, a tak­że spe­cy­ficz­ne rośli­ny w die­cie koni i inte­rak­cje, któ­re wywo­łu­ją (zja­wi­sko foto­sen­sy­bi­li­za­cji) – spo­ży­wa­nie nie­któ­rych roślin powo­du­je pod­nie­sie­nie odpo­wie­dzi ich orga­ni­zmu na świa­tło sło­necz­ne. Do takich roślin lite­ra­tu­ra zali­cza m. in. dziu­ra­wiec, gry­kę, koni­czy­nę i lucer­nę, któ­rych spo­ży­wa­nie może dopro­wa­dzić do powsta­wa­nia ran na bia­ło umasz­czo­nych czę­ściach cia­ła, gdzie deli­kat­nie pig­men­to­wa­na skó­ra sta­je się nad­wraż­li­wa na świa­tło.

Pamiętajmy, że w przy­pad­ku dia­gno­zy doty­czą­cej lip­ców­ki, pomi­mo naszych wie­lo­let­nich doświad­czeń, pod­sta­wa to kon­sul­ta­cja z leka­rzem wete­ry­na­rii i zba­da­nie konia. Objawy podob­ne do aler­gii mogą powo­do­wać cho­ciaż­by paso­żyt­ni­cze cho­ro­by skó­ry. Zwalczanie w takiej sytu­acji aler­gii nic nie zmie­ni, sku­tecz­na może oka­zać się wyłącz­nie tera­pia prze­ciw­grzy­bi­cza.

Tekst: Anna Pięta

WSZYSTKIE PORADY ZNAJDZIESZ TU!

Equine NutriPlan

Hodowca i Jeździec