Aktualności

Powiew sukcesów

5 lipca 2018 · Kategoria: Teraz Polskie Konie, Ujeżdżenie, · Rasa:

W dniach 29.06. – 01.07. sopoc­ki hipo­drom gościł zawo­dy CDI***, CDI‑W oraz CDN. Wspaniały obiekt oraz bar­dzo dobra orga­ni­za­cja zro­bi­ły pozy­tyw­ne wra­że­nie zarów­no na zawod­ni­kach jak i sędziach.

Na widzach nato­miast wiel­kie wra­że­nie robi­ły świet­ne prze­jaz­dy zarów­no zawod­ni­ków zagra­nicz­nych jak i pol­skich, któ­rzy odnie­śli nie­ma­łe suk­ce­sy. Konkursy GP pod­czas CDI‑W wygry­wa­ły z wyni­ka­mi powy­żej 70% Szwedka Charlotte Haid Bondergaard i Rosjanka Regina Isachkina. W kon­kur­sie GPS zawo­dów CDI*** zwy­cię­żył nato­miast repre­zen­tant pol­ski Rishat Sabitov dosia­da­ją­cy konia pol­skiej hodow­li Azzaro sp (Rubin han. – Aza sp / Montevideo KWPN) hod. Marian Orłowski, wł. Galina Sabitova. Świetnie wyni­ki w małej run­dzie uzy­ska­ła rów­nież repre­zen­tant­ka Polski, debiu­tu­ją­ca na zawo­dach mię­dzy­na­ro­do­wych, Magdalena Zalewska. Zawodniczka dosia­da­ją­ca konia Quintessenz Sas zwy­cię­ży­ła we wszyst­kich kon­kur­sach małej run­dy.

Dobrą for­mę pre­zen­to­wa­ły rów­nież dzie­ci na kucach oraz mło­dzi jeźdź­cy, co szcze­gól­nie cie­szy przed mistrzo­stwa­mi Europy.

Mimo wietrz­nej, nie­przy­jem­nej pogo­dy zawod­ni­cy i sędzio­wie z żalem żegna­li te wspa­nia­łe zawo­dy, zapo­wia­da­jąc swój udział w kolej­nych.

Do zoba­cze­nia w Sopocie!

fot. Joanna Bernatowska
i Agnieszka Wiatrowska

Hodowca i Jeździec